Moderná škola

Sme škola otvorená pre moderné myslenie – región – cudzie jazyky – informačné technológie

Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná je plnoorganizovaná základná škola, súčasťou ktorej je materská škola (štyri oddelenia), školský klub detí (štyri oddelenia) a zariadenia školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pre žiakov ZŠ).

viac o škole...

 

Aktivity školy

Realizujeme školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2. Implementujeme dopytovo orientovaný projekt Moderná škola – základ života, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú, programové obdobie 2007 - 2013 , spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Realizujeme množstvo vzdelávacích, kultúrnych a športových projektov. Zabezpečujeme bohatú mimoškolskú a kultúrnu činnosť v obci.Pripravujeme žiakov na vzdelávanie na stredných školách a na riešenie úloh života. Pri realizovaní výchovno-vzdelávacích cieľov spolupracujeme s organizáciami a občanmi obce a regiónu. Školské budovy prešli v roku 2010 kompletnou rekonštrukciou a modernizáciou.

Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázok
Náhodný obrázokHore