späť

Deň gramotnosti 2018 – Účelové cvičenia a didaktické hry- Deň dopravnej výchovy

komentárov 

 V piatok 21. septembra 2018 sme mali mimoriadny deň. V spolupráci s ďalšími zložkami sme realizovali deň, ktorý smelo môžeme nazvať Dňom gramotnosti, a to v oblasti bezpečnosti, prevencie, dopravy, zdravovedy, orientácie v teréne a iných.

 

Dopravná gramotnosť – ako sa na ceste nesprávať ako negramotný

 Odborník  z Dopravného inšpektorátu  Trenčín mjr. Ing. Martin Sládeček mal v areáli školy interaktívnu besedu so žiakmi 1. a 2. stupňa,  zameranú na zásady bezpečnosti na cestách z pohľadu chodcov a cyklistov. Kap. Mgr. Danka Adámiková mala výchovný program pre žiakov 5. ročníka pod názvom Správaj sa normálne.

Deviataci a ôsmaci si otestovali teoretické vedomosti pri riešení dopravných testov na stránke www.soferuj.sk

Všetci žiaci dostali od starostu obce reflexné prvky, ktoré budú potrebné najmä s blížiacou sa zimou.

Prenosné dopravné ihrisko, Ing. Búci – žiaci 1. stupňa si mohli teoretické poznatky o dopravnej výchove vyskúšať priamo na mobilnom dopravnom ihrisku pod dozorom inštruktorov autoškoly. V spolupráci s triednymi učiteľmi títo žiaci riešili situácie interaktívneho programu na www.skodahrou.sk .

 

Gramotnosť v oblasti prevencie požiarov a riešenia mimoriadnych situácií – ako sa v mimoriadnej situácii nesprávať ako negramotný

 Jednotka  HAZZ Trenčín priblížila prácu HAZZ, členovia HAZZ porozprávali o bezpečnom správaní sa pri mimoriadnych  situáciách; o ochrane zdravia svojho a pomoci iným osobám; Pri ich aute sa vystriedali všetky triedy školy, mali možnosť prezrieť si techniku zblízka. Ukážky realizovali členovia HAZZ, páni Rastislav Potoček a Martin Mekyš.

Beseda s pracovníkom HAZZ, mjr. Bc. Ľubošom Kuliačkom o riešení mimoriadnych situácií, prevencii požiarov, ochrane života, zdravia, majetku a práci hasičov. Túto časť absolvovali žiaci 6. a 8. ročníka.

Žiaci mali v každej triede k dispozícii časopisy Mladý záchranár, celý minulý ročníka aktuálne čísla.

 

Gramotnosť v oblasti prvej pomoci a ochrany zdravia – ako nebyť negramotný, keď ide o život a zdravie

Zdravotná príprava – realizovaná pomocou zdravotných hliadok pod vedením Mgr. T. Bučkovej v telocvični ZŠ, získavanie praktických zručností pri poskytovaní prvej pomoci, spojené s ukážkou PIO a základnými informácia zo zásad civilnej ochrany. Tieto zásady boli doplnené informáciami a prezentáciou o CO, ktorú viedli jednotliví učitelia v triedach. Spestrením boli ukážky kurzov prvej pomoci BAŠTRNG – SEPRP resp. SEPAR & SEPRP – KPR, ktoré si žiaci mohli s učiteľmi pozrieť na interaktívnych tabuliach v jednotlivých triedach.

Beseda pracovníčky Úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne  PhDr. Zlatice Meravej na tému STAROSTLIVOSŤ O MOZOG A PREVENCIA ALZHEIMEROVEJ CHOROBY (21. september je, zhodou okolností, Dňom Alzheimerovej choroby) v 8. a 9. ročníku a o PREVENCII NELÁTKOVÝCH ZÁVISLOSTÍ so žiakmi 7. ročníka. PhDr. Lucia Mičiková mala besedu so žiakmi 4. ročníka na tému ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL a so žiakmi 1. ročníka na tému ĽUDSKÉ TELO.

 

 Ako sa v prírode nesprávať ako negramotný

 Prezentáciu, súťažnú hru a test k uvedenej problematike realizovali triedni učitelia v rámci svojich tried. Táto aktivita, rovnako ako predchádzajúce, poslúžila zároveň ako teoretická časť účelového cvičenia, ktoré budú žiaci 2. stupňa realizovať v teréne v priebehu roka a ako teoretická časť didaktických hier žiakov 1. stupňa.

  

Ak v našom Dni gramotnosti chýbali niektoré iné typy gramotnosti – nevadí. Školský rok je ešte „mladý“  :)

den-gramotnosti.pdf
Diskusia
Hore