späť

NEUČÍME SA LEN V LAVICIACH

komentárov 

Verím, že väčšina čitateľov mi dá za pravdu, ak poviem, že dnešný svet je veľmi dynamický. Niekedy až príliš, ale o tom teraz nechcem polemizovať. Zastupujem školu, v ktorej pripravujeme naše deti na budúcnosť a robíme všetko pre to, aby boli úspešné, keď o pár rokov budú na trhu práce zamieňať svoje nadobudnuté vzdelanie za dobre honorovanú pozíciu. Už dávno neplatí, že hlavným kritériom sú pritom encyklopedické vedomosti ohodnotené známkami na vysvedčení. Tie pri dnešnom tempe vývoja rýchlo zastarávajú a  po krátkom čase sú často už fakticky nepoužiteľné. Oveľa viac sa cení, ak má niekto rozhľad, pozná spoľahlivé zdroje informácií, vie uvažovať v súvislostiach, dokáže poskytnúť argumenty pre svoj názor a tak si ho obhájiť. A keď k tomu pridá i kus človečiny v podobe schopnosti vcítiť sa do prežívania iných, vie spoluprácovať, je zodpovedný, trpezlivý, iniciatívny a nie je mu ľahostajný ani osud našej zemegule, bude si môcť medzi pracovnými príležitosťami vyberať namiesto toho, aby dlhé mesiace ponúkal svoj životopis rôznym firmám a ustupoval zo svojich požiadaviek.

Záleží nám na tom, aby naši žiaci boli vždy na zoznamoch tých lepších. Preto do vyučovania zaraďujeme formy, ktoré sú pre ich vek atraktívne a lákavé. Možno niekto sem-tam utrúsi doma vetu typu: - Zajtra sa neučíme, ideme na koncert, do divadla, na exkurziu... Pravdou je, že školské lavice sa naozaj  z času na čas vyprázdnia a žiaci si nezapisujú poznámky do svojich zošitov. Ale je malá pravdepodobnosť, že by sa pritom nič neučili.

V tomto školskom roku sme s našimi žiakmi podnikli viaceré exkurzie za minulosťou (Po stopách Ľ. Štúra a A. Dubčeka, Rok 1968 očami Štátneho archívu v Trenčíne, Múzeum holokaustu v Seredi) i ďalšie návštevy kultúrnych stánkov ako Galéria M. A. Bazovského, Krajská knižnica M. Rešetku, Planetárium a Vlastivedné múzeum v Hlohovci, či divadelné predstavenia u nás v KD, ale tiež v Trenčíne, Nitre a v Bratislave. Okrem toho mali žiaci príležitosť zúčastniť sa interaktívnych výchovno-preventívnych programov ako napr. Buďme ľudia, Nebezpečenstvo závislostí, Deti čistej Zeme, Správaj sa normálne, Póla radí deťom a besedy o trestno-právnej zodpovednosti. V rámci interkultúrnych aktivít si na vlastnej koži vyskúšali chute a vône ďalekého Afganistanu a ešte vzdialenejšej Kuby. Zoznámili sa tak s prírodou, kultúrou, zvykmi a bežným životom týchto dvoch krajín priamo od ich obyvateľov, ktorí k nám pricestovali. Na niektorých programoch žiaci participovali spolu s umelcami či lektormi, ale mnohé aj sami zostavili a odohrali. Za všetko hovorí už tradične skvelý Vianočný koncert, ktorý potešil Turňanov 9. decembra. Ďalším úspešným projektom je 2. ročník podujatia Tvorivé dotyky s remeslom. Prostredníctvom neho si žiaci mohli vyskúšať rôzne techniky ručnej výroby z ovčieho rúna, zo šúpolia, z hliny a paličkovanie čipky. Okrem toho žiaci pripravili a predstavili svojim rovesníkom postrehy, informácie a historické fotografie i reálne predmety zo 100-ročnej histórie Československa a v rámci krátkodobých triednych aktivít aj množstvo ďalších prezentácií na aktuálne témy.

 „Ulievanie sa“ z formálneho vyučovania v prospech rozvoja životných zručností bolo teda v prípade týchto podujatí rozhodne opodstatnené. Dokazuje to i potešiteľné umiestnenie našej školy v rámci viacerých súťaží, kde žiaci dosiahli medailové umiestnenia. Napr. na technickej olympiáde v kategóriách robotika a obrábanie kovov, máme úspešné riešiteľky olympiády v anglickom jazyku, ocenených recitátorov Hviezdoslavovho Kubína, aj speváka ľudových piesní v súťaži Trenčianske hodiny. Zabodovali sme tiež v športových súťažiach, konkrétne vo florbale a v streľbe zo vzduchovky. Rovnaký dôraz ako na formálne vzdelávanie (t.j. na vyučovaní) kladieme aj na neformálne získavanie vedomostí a zručností, teda na prácu krúžkov, ktorých v tomto školskom roku ponúkame 25. Tradične žne úspechy v súťažiach aj na medzinárodnej úrovni modelársky krúžok, krúžok ROBOLAB a DFS Štvorlístok.

Aby sme mohli žiakov čo najlepšie podporovať, snažíme sa získavať moderné a  kvalitné materiálne vybavenie aj asistentov učiteľov. Veľmi nám v tom pomáha Rodičovské združenie, ale aby sme všetko nenechávali iba na ich pleciach,  zapájame sa do mnohých projektov. Z najvýznamnejších spomeniem IT SCIENCE LAB, ktorého pomôcky využijú žiaci v rámci európskeho projektu IT AKADÉMIA, ďalej je to Podpora inklúzie a zvýšenie šance na získanie kvalitného vzdelania, či Premena tradičnej školy na modernú.

Pochváliť sa môžeme tiež výsledkami za nedávno ukončený 1. polrok tohto školského roka. Z celkového počtu 411 žiakov

 • 204 prospelo s vyznamenaním a z nich 113 dokonca s čistými jednotkami
 • 105 žiakov prospelo veľmi dobre
 • 95 prospelo
 • 3 si potrebujú učivo niektorých predmetov ešte dotrénovať, lebo nateraz neprospeli
 • 4 sa vzdelávajú v zahraničí a prídu sa dať vyskúšať neskôr.

Z uvedeného počtu 411 žiakov

 • sa individuálne venujeme 23 žiakom, začleneným s rozličnými poruchami učenia
 • 37 žiakov pre menší stupeň porúch zohľadňujeme.

Okrem jednotiek zo správania sme niektorých museli napomenúť k dôslednejšiemu dodržiavaniu dohodnutých pravidiel, aby sme sa všetci cítili v našej spoločnej škole príjemne a bezpečne. Pedagogická rada im navrhla udeliť

 • 6 napomenutí triednym učiteľom
 • 3 pokarhania triednym učiteľom
 • 4 pokarhania riaditeľkou školy
 • 3 znížené známky zo správania.

Veríme, že do konca školského roka ešte pribudnú ďalšie ocenenia zo súťaží, zlepšia sa známky tam, kde sa doteraz nedarilo a v júni budeme môcť chváliť a odmeňovať ako po iné školské roky.

Učitelia veľmi ochotne pomôžu otvoriť dvere do sveta poznania všetkým žiakom. Vstúpiť do nich však musí každý sám. My veríme, že všetci, čo našu školu navštevujú, majú ambície dostať sa  v živote čo najďalej a pre svoj osobný rast urobia, čo je v ich silách. Radi sa budeme z úspechov tešiť spolu s vami.

 

Mgr. Oľga Závacká, ZRŠ
Diskusia
Hore