späť

Informácie pre rodičov predškolákov.

komentárov 

Vážení rodičia, oslovilo nás centrum Špeciálno-pedagogického poradenstva pri SŠI Trenčín, s ktorým spolupracujeme. Posiela nám pomôcku, ktorá aj Vám napovie, aké problémy detí riešia príslušné poradenské centrá. Možno ešte niektorí z vás, rodičov  predškolákov uvažujete o odklade povinnej školskej dochádzky. Vo Vašom rozhodnutí Vám pomôžu hlavne pani učiteľky materskej školy, ktoré Vaše deti poznajú, pretože realizovali výchovu a  vzdelávanie Vašich detí od útleho veku a poznajú ho vo všetkých situáciách, ktoré v materskej škole vznikajú.

Nakoľko je zápis do prvého ročníka bez prítomnosti detí, musíte sa rozhodnúť Vy. Ak máte pochybnosti, či je dieťa zrelé na školskú dochádzku, poradne budú realizovať vyšetrenia školskej zrelosti. Doterajšia prax bola taká, že po zápise do prvého ročníka všetky návrhy na odklad i predčasné zaškolenie zabezpečovala škola. Takto to budeme realizovať i po tohoročnom zápise. O niektorých odkladoch sme informovaní, ale vieme aj to, že niektorí rodičia ešte váhajú, nie sú celkom rozhodnutí. V týchto prípadoch  navrhujeme vyšetrenie školskej zrelosti, aby ste potom neľutovali, že ste túto možnosť nevyužili. Dieťa, ktoré nedosiahlo školskú zrelosť sa v škole trápi, nie je šťastné.  To nechceme my, a určite ani Vy. Odborníci v poradenských centrách Vám pomôžu so správnym rozhodnutím.

 

 

Školský zákon č. 245/2008 Z. z. v § 19 ods. 5  hovorí:

 

Ak sa u žiaka prvého ročníka základnej školy, ktorý nemal odložený začiatok povinnej školskej dochádzky, v prvom polroku prvého ročníka dodatočne zistí, že nedosiahol školskú spôsobilosť,  môže riaditeľ školy rozhodnúť o dodatočnom odložení plnenia povinnej školskej dochádzky. Takýto žiak sa vráti do materskej školy a bude absolvovať predškolskú výchovu.

 

Tomuto zákonnému riešeniu môžete predísť vážení rodičia, vyšetrením školskej zrelosti Vášho dieťaťa.

Rozhodnutia o prijatí do základnej školy majú posunutý termín z 15. júna na 30. jún. 2020. Dovtedy poradne stihnú urobiť vyšetrenia školskej zrelosti.

                                                                                                          PaedDr. Beáta Sabová

 

Centrum ŠPP pri SŠI Trenčín nás informuje:

 

Vážená/ý p. riaditeľka, pán riaditeľ, 

 

veríme, že sa Vám darí  zvládať mimoriadnu situáciu k spokojnosti a bez zbytočných stresov. My hľadáme spôsoby, ako Vám to uľahčiť, zjednodušiť, urýchliť... Zasielame Vám  "pomôcku", ktorú žiadame zverejniť na webstránke Vašej školy. V tejto situácii je nesmierne dôležité, aby rodičia mali prístup na poradenské centrá. Uvedené informácie majú slúžiť k zefektívneniu komunikácie a urýchleniu žiadosti, ktoré bude potrebné v krátkom čase vybaviť a vystaviť potrebné vyjadrenia.  Odporúčame preposlať aj rodičom, ktorí žiadajú o odklad školskej dochádzky.  Informácie a kontakt uvedené v pomôcke Vám (nielen rodičom, ale aj pedagógom) veríme poslúži aj v budúcnosti na uľahčenie komunikácie s centrami. V prípade potreby nás kontaktujte aj meilom, cez FB alebo telefonicky. 

 

Ďakujeme za terajšiu spoluprácu a tešíme sa na budúcu, dúfame už v štandardnom režime. Za tím CŠPP Trenčín PhDr. Dunčáková.

 

Kliknite na prílohu: poradenske-centrum-info-kontakt.pdf
Diskusia
Hore