späť

DIštančné vzdelávanie pre žiakov 1.stupňa

komentárovRiaditeľka Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 mimoriadne prerušuje prezenčné vyučovanie, ktoré bude ďalej realizované dištančnou formou vzdelávania. K uvedenému riešeniu sme pristúpili z dôvodu, že viacerí zamestnanci školy nemôžu z karanténnych dôvodov vykonávať svoju pracovnú činnosť. Ak to epidemiologická situáciu dovolí, prezenčné vyučovanie bude pokračovať od 10. 11. 2020 (utorok) po skončení jesenných prázdnin. Milí rodičia, prosím Vás v tejto situácii o spoluprácu, trpezlivosť a ohľaduplnosť. Spolu to zvládneme.

PaedDr. Beáta Sabová riaditeľka školy

Dištančné vyučovanie začína v utorok 3. novembra. Vyučujúci 1. stupňa budú postupovať podľa Metodických pokynov k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v červenej fáze semaforu. Venovať sa budeme predmetom z hlavných vzdelávacích oblastí:

 1. a 2. ročník - slovenský jazyk a literatúra, matematika a prvouka v rozsahu 10 h/týždeň

 3. ročník - slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda a vlastiveda v rozsahu 10 h/týždeň

 4. ročník - slovenský jazyk a literatúra, matematika, prírodoveda a vlastiveda v rozsahu 12 h/týždeň.

Okrem toho Vám pošleme odporúčania pre ďalšie predmety, ktorými môžete zamestnať deti vo zvyšnom čase podľa toho, ako Vám to situácia doma dovolí. Triedni učitelia Vás oslovia e-mailom a dohodnete si čas jednotlivých hodín.

Mgr. Oľga Závacká zástupkyňa riaditeľky školy

oznam-rodicom-cerpanie-pandemickej-ocr.pdf
Diskusia
Hore