späť

Čo sa učíme na 2. stupni počas dištančného vzdelávania

komentárovVážení rodičia,
rovnako ako v jarnom období, aj teraz sa snažíme dištančnou formou vzdelávať Vaše deti najlepšie ako sa to v daných podmienkach dá. 
Pri tvorbe rozvrhu postupujeme podľa metodických usmernení ŠPÚ, ktoré odporúčajú zamerať sa na hlavné vzdelávacie oblasti, ktorými sú:
  • Jazyk a komunikácia  
  • Matemaka a práca s informáciami 
  • Človek a spoločnosť 
  • Človek a príroda  
V prílohe uvádzame, ktorému učivu sa jednotlivý učitelia v rámci svojich predmetov venovali v októbri a novembri.
Ďakujeme Vám za spoluprácu!Diskusia
Hore