V ZÁKLADNEJ ŠKOLE ÚSPEŠNEJŠÍ

komentárov 

Naša škola  realizuje už 3. rok projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom s názvom Podpora inklúzie pomocou nových pracovných miest.  Tento projekt vznikol v rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os Vzdelávanie a zahŕňa obdobie september 2018 až august 2021.

Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom novovytvorených pracovných miest zlepšiť vyučovacie výsledky žiakov ohrozených školským neúspechom z dôvodu zdravotných problémov alebo problémov v učení či správaní.

Špecifickým cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť kompetencie žiakov.

V rámci tohto projektu škola od 1. 9. 2018 zamestnala troch asistentov učiteľa, psychologičku a špeciálneho pedagóga. Na našej škole takto vznikol a od septembra 2018 pracuje inkluzívny tím.

Hlavná aktivita projektu je zameraná na činnosť asistenta učiteľa, nazvaného tiež pedagogický asistent. Je pridelený k žiakom so ŠVVP, ktorých diagnózy si to osobitne vyžadujú. Jeho aktivity sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie žiaka pri prekonávaní bariér, príprava učebných pomôcok, sprevádzanie žiaka mimo triedy na mimoškolských aktivitách. V aktuálnom školskom roku sa v rámci projektu venujú žiakom asistentky Mgr. Iveta Kristófová, Bc. Miriam Fabová a Bc. Alexandra Bočáková.

Rovnako kľúčovou aktivitou projektu je špeciálny pedagóg, ktorý sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie pedagogickým a odborným zamestnancom i rodičom žiakov. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami. Úlohu špeciálnej pedagogičky v našej škole vykonáva Mgr. Tatiana Bagínová.

Aktivity školského psychológa sú zamerané na tieto činnosti: poznáva osobnosť žiaka, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom. Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky:

•       poskytuje poradenské služby v oblasti osobnostného vývinu a vzdelávania, motivácie, výkonu

•       podieľa sa na procese profesionálnej orientácie a voľby povolania

•       spolupracuje pri integrácii žiakov so zdravotným znevýhodnením

•       poznáva a diagnostikuje žiakov neprospievajúcich alebo žiakov s problémami učenia

•       diagnostikuje žiakov s problémami a poruchami v správaní a realizuje intervenčné programy pre týchto žiakov

•       realizuje intervenčné programy pre žiakov s problémami a poruchami správania

•       realizuje programy zamerané na rozvoj osobnosti a duševného zdravia žiakov

•       zaoberá sa problémami preťaženosti, únavy, psychickej záťaže a stresu žiakov v školskom prostredí.

•       v čase dištančného vyučovania

Školskou psychologičkou je Mgr. Michaela Koukalová.

Náš inkluzívny tím pracuje aj v čase pandémie. V úzkej spolupráci s učiteľmi sa usilujú žiakom pomáhať pri zvládaní vzdelávacích problémov, ktoré sú v tejto dobe ešte špecifickejšie. Na prácu s deťmi využívajú všetky dostupné komunikačné cesty. Školská psychologička prostredníctvom článkov, odborných rád a odporúčaní zverejňovaných na internetovej stránke školy ponúka pomoc rodičom, učiteľom i žiakom pri zvládaní situácie, v ktorej sa všetci nachádzame.

Tento projekt a práca tímu, ktorý vďaka nemu vznikol,  je pre školu, učiteľov, rodičov a najmä žiakov, s ktorými pracujú, veľkým prínosom.
Diskusia
Hore