späť

Hodnotenie prospechu

komentárovVážení rodičia,

v súlade s Metodickými usmerneniami k obsahu a organizácii výchovnovzdelávacieho procesu v základných školách, platnými od 11. 1. 2021 a po odsúhlasení pedagogickou radou bude polročné hodnotenie prospechu žiakov jednotlivých tried realizované nasledovne:

 

V 1. ročníku  sa hodnotenie realizuje slovným hodnotením k 31. 1. 2021.

V 2.-4. ročníku  sú všetky predmety hodnotené klasifikáciou k 31. 1. 2021 okrem predmetov hudobná a telesná výchova  v 2., 3. ročníku, ktoré sú hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval.

 V 5.-9. ročníku sú všetky predmety hodnotené klasifikáciou s výnimkou tých, ktoré sú hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval: druhý cudzí jazyk a konverzácia v anglickom jazyku v 7. a 8. ročníku; technická výchova v 9. ročníku; informatika v 5. ročníku; hudobná výchova v 7 a 8. ročníku; etická výchova a telesná výchova v 5.-9. ročníku. 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a želáme Vám pekné a najmä zdravé dni!
Diskusia
Hore