späť

Psychologička radí

komentárovMilí rodičia a žiaci,

Mesiac február sa takpovediac nesie v znamení bezpečného používania internetu, každoročne naň totiž pripadá medzinárodný Deň bezpečnosti na internete, tento rok to bolo konkrétne 9. 2. 2021, pod sloganom: „Spoločne za lepší internet“. Keďže moderné technológie a nimi sprostredkované online prostredie ako médium predstavujú pre súčasného človeka v podstate takmer neoddeliteľnú súčasť bežného fungovania, ide už dlhodobo o vysoko aktuálnu tému. A vzhľadom na momentálnu situáciu, kedy sme pre mimoriadne epidemiologické podmienky zaznamenali enormný presun každodenného života do virtuálneho priestoru, vrátane dištančnej formy vzdelávania, naberá ochrana v ňom obzvlášť veľký, dalo by sa dokonca povedať, že až rozhodujúci význam. Treba si byť totiž vedomý, že deti a dospievajúci, tráviaci teraz veľkú časť dňa, nielen svojho voľného času, pred obrazovkami počítačov, tabletov či mobilov, sú tak aj zo zdanlivého bezpečia domova vystavení mnohým online rizikám, a to často bez dostatočného povedomia ako sa pred nimi efektívne chrániť. Za účelom šírenia osvety v tejto oblasti, teda zodpovedného využívania internetu širokou verejnosťou, vznikla celosvetová kampaň, zastrešená spoločnosťou INSAFE, so zastupujúcim centrom aj na Slovensku. Takto orientovaným aktivitám sa u nás, okrem iného, významne venuje napríklad občianske združenie eSlovenko, realizujúce v rámci oblasti eBezpečnosť niekoľko národných projektov. Hlavným z nich je Zodpovedne.sk, na ktorého webovej stránke nájdete bohatý súhrn informácií o  aktuálne najrozšírenejších virtuálnych hrozbách, možnostiach ich predchádzania aj zvládania z pohľadu rodičov a rovnako detí.  Súčasťou projektu je tiež prevádzka linky Pomoc.sk (bezplatné kontakty pomoci: tel. č. 116 111, e-mail potrebujem@pomoc.sk) a národného centra pre nahlasovanie nezákonného obsahu a činnosti Stopline.sk. Taktiež tu nájdete odkazy na mnohé ďalšie platformy, špecializované na rôzne konkrétne formy ohrození (napr. OVCE.sk, kybersikanovanie.sk, Nehejtuj.sk, neZavislost.sk atď.).

Dnešná generácia detí a mládeže je na internete vystavená veľmi širokej škále prejavov kybernetickej kriminality a iného online nebezpečenstva, na ktoré je preto potrebné čo najviac poukazovať. Medzi najakútnejšie problémy možno zaradiť predovšetkým rôzne internetové podvody (napr. snahy o zneužitie osobných údajov), nevyžiadaný a nevhodný online obsah (ako spam, hoax, vírusy alebo stránky propagujúce pornografiu, násilie, sekty, zneužívanie návykových látok, nezdravé stravovacie návyky a poruchy príjmu potravy, sebapoškodzovanie, samovražedné tendencie a iné), netoleranciu na internete (prejavy diskriminácie, rasizmu, extrémizmu, xenofóbie), kyberšikanovanie, gambling a online závislosti, nadväzovanie internetových známostí, rizikové sexuálne správanie (sexting), sexuálne obťažovanie či tzv. kybergrooming (čiže zámerné manipulovanie dieťaťa/ mladistvého dospelým páchateľom-sexuálnym predátorom, väčšinou v snahe vylákať ho na osobné stretnutie za účelom sexuálneho zneužitia, prípadne od neho získať intímne materiály ako fotky, videá a podobne). V prípade posledného uvedeného ide o mimoriadne závažný a zároveň čoraz rozšírenejší fenomén, ohrozujúci vekovo stále mladšiu skupinu detí. Podrobne sa tejto téme venuje stránka www.STALOSATO.sk, kde nájdete všetky podstatné informácie, vrátane odporúčaní pre samotnú mládež (https://www.stalosato.sk/co-mozes-urobit-pre-svoje-bezpecie-na-internete/) a rodičov, ako môžu bezpečnosť na internete zvýšiť. Ich súhrn aj spolu s podobne zameranými radami v súvislosti s Facebookom (aplikovateľnými na ďalšie obdobné sociálne siete), pripravenými psychológmi z internetovej poradne pre mladých IPčko.sk, Vám prikladáme nižšie v prílohách.       

Vo všeobecnosti za asi najefektívnejšiu formu ochrany možno jednoznačne považovať včasnú prevenciu, čo znamená predchádzať samotným rizikám, respektíve o nich s dieťaťom už vopred otvorene hovoriť, pripraviť ho na ich možný výskyt a prebrať si s ním spôsoby, ako sa s nimi primerane vysporiadať (tipy, ako na to, nájdete tiež v prílohách). Keďže úplný zákaz moderných technológií je v súčasnej dobe v podstate nemožný a vzhľadom na ich viaceré prínosy zároveň nežiaduci, je omnoho vhodnejšie spoločné dohodnutie si jasných pravidiel ich zodpovedného používania (ohľadom frekvencie, spôsobu využitia a pod.). Nápomocným v tomto smere je predovšetkým dlhodobé prejavovanie aktívneho záujmu a venovanie dostatočnej pozornosti detským online aktivitám. Súčasťou primeranej rodičovskej kontroly by ale mal byť zároveň rešpekt voči súkromiu dieťaťa a dospievajúceho, teda neprezeranie si jeho online činností či účtov bez jeho vedomia, čo by mohlo výrazne narušiť vzájomné vzťahy. Naopak budovanie dôvery, pocitu bezpečia a istoty môže zvýšiť jeho tendenciu sa Vám v prípade potreby s prípadnými ťažkosťami zdôveriť a vyhľadať Vašu pomoc. Samozrejme je ale možné ho vopred upozorniť na okolnosti, za ktorých budete nútení hranice súkromia prekročiť (napr. keď máte podozrenie, že je v ohrození). U menších detí sú Vám k dispozícii tiež rôzne nástroje technickej ochrany (ako blokovací softvér, filtrovanie obsahu, rodičovský zámok), ponúkané poskytovateľmi internetu a mobilnými operátormi. Tie však nie sú stopercentne spoľahlivé a vo vyššom veku sa dajú pomerne ľahko obísť. Preto je najúčinnejšie u detí dlhodobo rozvíjať potrebné technické aj interpersonálne zručnosti a zvládacie stratégie pre zodpovedné využívanie internetu, vyhýbanie sa možným rizikám (ako ochrana osobných údajov, zabezpečenie počítača a siete, podpora sebaistoty, kritického myslenia, asertivity, schopnosti povedať nie a pod.) či efektívnu obranu pri zážitku ohrozenia. Z uvedeného teda vyplýva, že tak ako predchádzať, je rovnako dôležité vedieť prípadné nebezpečenstvo následne zvládnuť. Treba preto poznať dostupné možnosti obrany – technické nástroje (napr. uchovávanie si záznamov, blokovanie a nahlasovanie nevhodného obsahu) či dostupné kontakty pomoci (administrátori webových stránok, poskytovatelia online služieb, linky dôvery a internetové poradne, polícia, právnici, zamestnanci školy, ďalší odborníci). Všeobecné návody i konkrétnejšie odporúčania pre špecifické situácie z pohľadu rodičov a žiakov nájdete na vyššie uvedených odkazoch. V prípade záujmu je Vám samozrejme k dispozícii taktiež školský odborný tím.

Veríme, že Vám spomínané zdroje povedomia dopomôžu k dostatočnému zorientovaniu sa v problematike online bezpečnosti, ktorej prikladáme z dlhodobého hľadiska mimoriadny význam. Pokúsme sa teda nájsť si popri povinnostiach čas, venovať tejto téme potrebnú pozornosť a naučme sa vďaka tomu, ako sa môžeme na internete sami chrániť a v mene vyššie uvedeného hesla: „Spolu za lepší internet“, zároveň spoločne všetci prispieť k zvýšeniu vzájomnej online bezpečnosti, a to nielen v jeden konkrétny deň, no po celý rok! 

S pozdravom za náš kolektív,

školská psychologička Michaela Koukalová
Diskusia
Hore