späť

Zmena v systéme dotácií na stravu

komentárov 

Dotácia na stravovanie sa od 1.9.2021 poskytuje

  • na dieťa, ktoré navštevuje materskú školu alebo základnú školu a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima- preukazuje sa potvrdením z ÚPSVaR 
  • alebo na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy alebo základnú školu a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňového bonusu) na deti vo veku od 6 do 15 rokov vo výške 39,47 eura (od 1.8.2021 do 31.12.2021)- nutné predložiť čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. cestne_vyhlasenie.docx  .

Dotácia na stravovanie podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách, tzv. obedy zadarmo, je v čase po 1.8.2021 vo výške 1,30 eura za deň. Ak by aj dieťa bolo v nejakom mesiaci 23 dní v škole, suma dotácie by bola 23 x 1,30 = 29,90 eur. Suma zvýšeného daňového bonusu však je 39,47 eura, čo je výhodnejšie, pretože ak sa na dieťa vo veku od 6 do 15 rokov poskytuje dotácia na stravovanie, nárok na daňový bonus na dieťa nie je vôbec.

https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/informacia-k-detom-ktore-su-opravnene-na-poskytnutie-dotacie-podla-4-ods.-3-pism.-c-zakona-o-dotaciach.html?page_id=1108862

Všetky doklady je potrebné doručiť škole do 10.08.2021.

V prípade zmeny počas školského roka je potrebné doručiť doklady do 05. dňa v danom mesiaci. Dieťa má nárok na dotáciu na stravu v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom boli doručené potrebné doklady.

Prílloha:

cestne-vyhlasenie.doc
Diskusia
Hore