späť

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

komentárov 

Naša škola je zapojená do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.

Cieľom projektu je zvýšiť inkluzívnosť,  rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Doba realizácie projektu je obdobie jún 2020 až december 2022.

Tento národný projekt je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Toľko oficiálne informácie.

A čo to znamená v praxi?

Vďaka projektu v škole pracuje 5 pedagogických asistentov pridelených pre prácu so žiakmi so ŠVVP, ktorých diagnózy si to osobitne vyžadujú. Ich aktivity sú zamerané na bezprostrednú pomoc a spoluprácu s učiteľom v triede, uľahčovanie adaptácie žiakov pri prekonávaní bariér, prípravu učebných pomôcok, sprevádzanie žiaka mimo triedy na mimoškolských aktivitách.

Vďaka projektu taktiež pracuje  inkluzívny tím, ktorý tvorí školský psychológ a špeciálny pedagóg.

Čo robí   školský psychológ? Poznáva osobnosť žiaka, osobitnú pozornosť venuje žiakom s problémami v učení, žiakom s poruchami správania, žiakom, ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách, nadaným a talentovaným žiakom. Vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky.

Čo robí špeciálny pedagóg? Priamo sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným znevýhodnením. V procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické, terapeutické a rehabilitačné služby. Poskytuje konzultácie, rady a informácie pedagogickým a odborným zamestnancom i rodičom žiakov. Podľa potreby spolupracuje s ostatnými poradenskými inštitúciami.

A čo je výsledkom práce týchto pomáhajúcich profesií?

Zlepšenie výsledkov a zručností žiakov so zdravotným znevýhodnením. Zvýšenie inklúzie – začlenenia žiakov so zdravotným znevýhodnením a vytvoriť im rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Tento projekt a práca tímu, ktorý vďaka nemu vznikol,  je pre školu, učiteľov, rodičov a najmä žiakov, s ktorými pracujú, veľkým prínosom.
Diskusia
Hore