späť

Za duševné zdravie

komentárovVážení rodičia,

s potešením by sme Vám chceli oznámiť, že naša škola sa stala členom Koalície škôl za duševné zdravie, teda neformálneho združenia pod záštitou Ligy za duševné zdravie, ktorého cieľom je podporiť postupnú transformáciu slovenských škôl a prispieť tak v ich podmienkach k vytváraniu duševne zdravého a bezpečného prostredia, eliminovaniu patologických prejavov a destigmatizácii otázok, týkajúcich sa psychického prospievania. V rámci tejto iniciatívy máme k dispozícii priestor pre vzájomné zdieľanie osvedčených skúseností a príkladov dobrej praxe s inými členmi a odborníkmi zo školskej oblasti, ďalej možnosť získať rozličné podporné materiály a vzdelávanie v kľúčových témach a tiež usmernenia pri tvorbe vlastnej celoškolskej stratégie rozvíjania nosných oblastí duševného zdravia, prispôsobenej jedinečným potrebám nášho kolektívu.                                                                  

Chceli by sme Vás zároveň informovať, že za týmto účelom sa v rámci preventívnych a osvetových aktivít, dňa 24. 2. 2023 v priebehu vyučovania, zrealizuje v triedach 4. – 9. ročníka krátke meranie duševnej pohody (wellbeingu) našich žiakov a učiteľov, predstavujúce jeden z prvých krokov k efektívnemu otvoreniu samotnej témy psychického zdravia a porozumeniu, čo to vlastne znamená, prípadne čo k nemu prispieva a naopak. Považujeme to jednak za signál, že duševnému zdraviu našej školy pripisujeme zásadný význam a tým aj za užitočný podklad všetkých ďalších snažení v tomto smere. Využijeme pri tom sériu odborne štandardizovaných, no zároveň jednoduchých dotazníkov, skúmajúcich emocionálne rozpoloženie, sebadôveru a kvalitu sociálnych vzťahov našich žiakov (a zamestnancov) v školskom aj mimoškolskom prostredí. Po profesionálnom spracovaní zozbieraných odpovedí na tieto krátke otázky následne obdržíme anonymizované výsledky (za jednotlivé triedy a celý kolektív spoločne, nie zvlášť za jednotlivcov). V zhode s názorom Ligy veríme, že: „každé meranie je veľkým krokom na ceste k duševne zdravému prostrediu“, na ktorej nám môžete pomôcť napredovať aj umožnením účasti Vášho dieťaťa na obdobných preventívnych aktivitách.                              

Viac informácií nájdete na oficiálnom webe Koalície: https://dusevnezdravie.sk/project/koalicia-skol-za-dusevne-zdravie/. V prípade otázok neváhajte kontaktovať našu školskú psychologičku Mgr. Michaelu Koukalovú na e-mailovej adrese: m.koukalova@zstrencturna.onmicrosoft.com. Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu v tomto smere a prajeme čo najviac mentálnych i fyzických síl a celkovej pohody do týchto dní!   
Diskusia
Hore