späť

Škola otvorila svoje brány

komentárov 

Cez prázdniny sa v škole udialo

 • Z projektu Premena tradičnej školy na modernú sme získali keramickú pec, hrnčiarske kruhy, meteorologickú stanicu a vyučovacie pomôcky na 2. stupeň.
 • Vyučujúci rozšírili školský vzdelávací program pre 4. a 8. ročník
 • Obetavý a tvorivý pán poslanec Ing. Dušan Poruban v spolupráci s obecným úradom, jej starostom Ing. Petrom Mikulom a pracovníkmi úradu doriešili odtok dažďovej vody zo striech na budovách školy. Veľmi pekne za toto dielo všetkým ďakujem. Už nebudeme mať jazerá pred vchodmi do budov. Pri práci pomohli i rodičia školy pán Ševčík a pán Cverenkár, ktorým tiež veľmi pekne ďakujem.

Škola otvorila svoje brány 5.9.2011


Vstúpilo do nej prvýkrát 45 prvákov, ktorí boli svojimi triednymi učiteľkami pasovaní za riadnych žiakov školy. Od školy aj našej obce dostali darčeky. Našim prvákom prajeme v škole veľa úspechov a veľa radosti z nových poznatkov. Rodičov ubezpečujem, že ich deti sú v rukách dôsledných a láskavých pani učiteliek, ktoré ich budú sprevádzať na ceste za poznaním. Ďakujem Vám vážení rodičia, že ste vzdelávanie Vašich detí zverili našej škole.

 

Vzdelávacie programy a výchovný program sú pripravené tak,  aby v našej škole žiaci prežívali plnohodnotný život, aby bola pre nich druhým domovom, v ktorom nájdu poučenie, povzbudenie pochopenie, lásku, zábavu, skrátka, aby do nej radi chodili.

Žiaci 1. stupňa:

V prvom až treťom ročníku realizujeme štátny a školský vzdelávací program ISCED 1: Kubo a Ela idú do školy - otvárame im bránu do sveta poznania

 

Žiaci 2. stupňa:

V piatom až ôsmom ročníku realizujeme štátny a školský vzdelávací program ISCED 2: Učíme sa riešiť úlohy života

 9. ročník pracuje podľa učebného plánu Variant 2

Materská škola:

Realizujeme štátny a školský vzdelávací program ISCED 0: Nezabúdame na minulosť, tešíme sa z prítomnosti, pripravujeme sa na budúcnosť

Školský klub detí:

Realizujeme výchovný program: S radosťou do sveta hier 

Aktivity z realizácie vzdelávacích programov a výchovného programu budeme zverejňovať na paneloch v škole, www stránke a Turnianskych novinách

 Celoškolské  projekty ZŠ:

 • Deň Zeme
 • Deň vody
 • Európa v škole
 • Reklama na knihu
 • Čitateľský žolík
 • Dedičstvo otcov – Biblia
 • Bezpečne do školy – dopravné ihrisko
 • Školské zdravotné hliadky
 • Projekt KR policajného zboru v Trenčíne Správaj sa normálne
 • Poznaj sám seba a vyber si povolanie – profesionálna orientácia 8. roč.
 • Školské zdravotné hliadky
 • Tekvice – tekvičky
 • Šarkaniáda
 • Nedaj vtáčkom zahynúť
 • MDD
 • Správaj sa normálne (s Policajným zborom Trenčín)
 • Environmentálny projekt: Triedim, triediš, triedime
 • Základy podnikania
 • Lego Deň – Naša školička (oslávime 50. výročie školy)
 • Projekt regionálnej výchovy:  jeho ukončenie bude na medzinárodnom detskom folklórnom festivale Stretnutie priateľov – 13. ročník
 • Škola astmy a alergie: projekt končí aktivitou v mesiaci máj – Celoslovenské plávanie alergikov, astmatikov a ich priateľov
 • Dielňa kúzel, premien a čarov – eTwinningový projekt triedy 2. A pod vedením Mgr. Oľgy Závackej
 • ŠKD – Cesta rozprávkovým lesom, Svätomartinský lampiónový sprievod

 Ďalšie aktivity: 

 • veľkonočný a vianočný trh, Mikuláš, karneval, oslava Dňa matiek, exkurzie, výlety, divadelné predstavenia, školy v prírode, lyžiarsky a plavecký  výcvik

 Európske  projekty:             

 • Operačný program Vzdelávanie na opatrenie1.1 Premena tradičnej školy na modernú: Názov projektu: Moderná škola – základ života(realizuje základná škola
 • Mliečny program, školské ovocie(realizuje školská jedáleň) 
Chceme vychovať z našich žiakov schopných, úspešných, komunikatívnych, tvorivých a slušných ľudí, ktorí poznajú svoje korene a na tomto základe si budujú vlastné sebavedomie a národnú aj spoločenskú identitu v otvorenej spoločnosti.

 

Držte nám palce, aby bol aj tento školský rok úspešný.

 Všetkým zamestnancom školy prajem pevné zdravie, sebarealizáciu a pohodu v našej škole.

 Našim klientom prajem za všetkých zamestnancov školy úspešný a pohodový školský rok.

 


 PaedDr. Beáta Sabová, riaditeľka školy

     


 

 

 
Diskusia
Hore