späť

Informácia - výpis vysvedčení

komentárovZákladná škola s materskou školou Trenčianska Turná

I n f o r m á c i a

(vydávanie vysvedčení)

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Trenčianska Turná  oznamuje rodičom, že v zmysle § 55 ods. 10 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizovaný zákonom č. 37/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. marca 2011) triedny učiteľ vydá žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu žiaka.

V súlade s týmito zmenami riaditeľstvo školy oznamuje rodičom, že za prvý polrok šk. roka 2011-2012 bude žiakom vydaný len výpis hodnotenia prospechu a správania za prvý polrok.

V posledný vyučovací deň školského roka (29. jún 2012) sa vydáva všetkým žiakom vysvedčenie, ktoré obsahuje hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiaka za oba polroky príslušného školského roka (§55 ods. 11 vyššie citovaného zákona).

S úctou                                                                                                                         PaedDr. Beáta Sabová, riaditeľka školy

Trenčianska Turná 19.1. 2012    

Vybavuje:

Mgr. Elena Švikruhová, zás. RŠ pre 1.st.

 
Diskusia
Hore