späť

Zápis prvákov

komentárov
Posledný januárový deň bol v našej škole významný hneď z viacerých dôvodov – dopoludnia dostali všetci žiaci hodnotenie svojej polročnej práce, ale popoludní sa brány školy otvorili len pre malých predškolákov a ich rodičov. Chlapci a dievčatá sa zúčastnili zápisu do prvého ročníka pre šk. rok 2012/2013.

Na dolnej chodbe budovy nižšieho stupňa pani učiteľky z materskej školy rozložili dopravné mini ihrisko, a tak čakajúce deti si čas krátili hrou, ale zabaviť sa mohli aj kreslením a vyfarbovaním v „čakárni“.

Pani učiteľky 1. stupňa starostlivo pripravili všetky triedy, v ktorých zápis prebiehal, ako aj  podklady pre posúdenie zrelosti a pripravenosti budúceho prváka pre školskú dochádzku. 

Hravou formou v príjemnej atmosfére deti odpovedali na zvedavé otázky , kreslili, počítali, priraďovali, strihali, lepili, recitovali a spievali. Okrem vedomostí boli pani učiteľky zvedavé aj na socializačnú úroveň a komunikačné zručnosti, čistotu reči, správnosť úchopu ceruzky, zvládanie práce s nožnicami, koordináciu pohybov a zručnosti sebaobsluhy.

Zápis prebiehal v troch triedach. V každej boli okrem zapisujúcich učiteliek 1. stupňa aj učiteľky  materskej školy, ktoré prispeli k uvoľneniu budúcich prváčikov a zároveň doplnili informácie o nich. V jednej z tried sa zúčastnila posudzovania aj špeciálna pedagogička. 

Celkovo sa zápisu dňa 31. januára 2012 zúčastnilo 47 predškolákov z toho 25 chlapcov a 22 dievčat. Z našej obce bolo zapísaných detí 37 a z blízkeho regiónu 10. Chlapci aj dievčatá preukázali dobré vedomosti a zručnosti, a tak sa s nimi nepochybne stretneme už v septembri v prváckych laviciach. Deti, ktorých rodičia zvažujú odklad školskej dochádzky, absolvujú v najbližších týždňoch pohovor a posúdenie školskej zrelosti v pedagogicko-psychologickej poradni.  

                                                                                                            Mgr. Martina Martiníková     

 FOTO
Diskusia
Hore