späť

Nedaj vtáčkom zahynúť

komentárov
V mesiacoch január a február sme na I. stupni plnili úlohy školského vzdelávacieho programu v dvojmesačnej podtéme Nedajte vtáčkom zahynúť. Úlohy sa prelínali  vo vyučovacích predmetoch, v mimoškolskej činnosti, v školských aktivitách i na triednických hodinách. Okrem iných úloh sme priebežne v týchto zimných mesiacoch do vyučovacieho procesu implementovali aktivity, cieľom ktorých bola výchova k environmentálnemu cíteniu - vzbudiť v žiakoch pocit súdržnosti a pomoci zvieratkám, ktoré prezimovávajú v našej prírode. Táto zima bola obzvlášť veľmi tuhá a pomoc človeka zvieratkám, najmä našim vtáčikom, bola veľmi akútna. V školskom areáli na stromoch pribudli búdky, ktoré žiaci zhotovili spolu s rodičmi a priebežne do nich nosili z domu semená, aby čiastočne pomohli vtáčkom uľahčiť drsné podmienky v zimnom období. V každej triede si žiaci čítali príbehy, rozprávky, básne na danú tému a v každej triede ju aj výtvarne spracovali. Na matematike riešili slovné úlohy o vtáčikoch a iných zvieratkách v zime.  V  1.B pridali dramatizáciu Vtáčky v zime  s vlastnými dekoráciami vtáčikov, tvorenie hádaniek o vtáčikoch, vytvorili maľované čítanie a na telesnej výchove sa zahrali hru vtáčia olympiáda. V 2. A vlastné motivačné heslo  Daj dobro a vráti sa ti dvakrát prebúdzalo v žiakoch  súcit a s väčšou usilovnosťou sypávali semienka do búdok. V 3. A pod vedením p. uč. Dovinovej, v 3.B s p. uč Mutňanskou a na krúžku Maľujeme pre radosť s p. uč. Godovičovou žiaci  namaľovali krásnych vtákov v zimnom prostredí. Tretiaci s triednymi učiteľkami si na interaktívnej tabuli pozreli prezentácie o vtákoch v zime. Štvrtáci si na prírodovede prehĺbili učivo vtáctvo našich polí. V 4.B a aj  na krúžku Škola hrou na interaktívnej tabuli spoznávali vtákov podľa zvukov. Nástenky v triedach a na chodbe symbolizovali a prezentovali naše aktivity, ktoré si môžete pozrieť vo fotodokumentácii. Zima je na ústupe a na dvere nám klope jar a s ňou nová dvojmesačná téma Zem nie je na jedno použitie.

FOTO

Mgr. Elena Švikruhová
Diskusia
Hore