späť

Vydarená akcia

komentárov

Klub dôchodcov a Spolok záhradkárov uskutočnil so žiakmi základnej školy dňa 26.4. 2012   environmentálny výlet  po chotári obce Trenčianska Turná. Naším cieľom bolo  oboznámiť žiakov s jednotlivými časťami chotára, s jeho  názvami,  určovať niektoré liečivé rastliny a ukázať žiakom prírodné sladkovodné a minerálne /kyselé/  pramene. Tiež naším zámerom bolo aj oboznámiť žiakov so spôsobom života a práce ich  starých rodičov a predkov /pasenie dobytka... / a vyzbierať odpadky z niektorých lokalít chotára.

Odchod od školy bol o 8.00 hodine. Prvá zastávka bola pri soche Svätého Jána pod lipami na Družstevnej ulici, kde sme žiakom vysvetlili pôvod a históriu sochy.

Pokračovali sme cestou okolo poľnohospodárskeho družstva /PD/ smerom na Patlíkovú. Cestou sme sa zastavili pri hrádzi na zachytávanie prívalových vôd nad miestnym PD. Žiakom bol vysvetlený dôvod a účel vybudovania hrádze.

    Pri ďalšej zastávke na Kráčinách sme im ukázali a pomenovali jednotlivé pohoria Bielych Karpát, Považského Inovca a Strážovských vrchov. Oboznámili ich s názvami jednotlivými častí nášho chotára ako Patlíková, Kosiská, Kráčiny, Vysoká, Bočany a pod.

Pri veselej debate  sme sa zastavili v časti Patlíková, kde sme  si naznačili plán návštevy prameňov. Ako prvý sme navštívili sladkovodný prameň v Potokoch (po turniansky v Potekoch). Ďalej sme pokračovali smerom k prameňu pod Vypáleným a ukázali si cestu bývalej lesnej železnice do Selca. Odtiaľ sme pokračovali cez pasienky Patlíkovej k prameňu kyselej vody v Brezinách. Počas cesty cez pasienky a horské potoky pán Svrbík ukazoval a vysvetľoval pôsobenie a účinok liečivých rastlín na zdravie človeka.

V Brezinách žiaci vyčistili /vyzbierali odpadky/ odtokový kanál  a po dobre vykonanej práci sa občerstvili čerstvou kyselou vodou. Konečným cieľom nášho výletu bola kyselá voda v Lipníkoch, kde si žiaci dopriali odpočinok a posilnenie po dlhej ceste.

Cieľom výletu nebolo len oboznámenie sa s časťami chotára, ale hlavne zber odpadkov po turistoch, ktorí tu veľmi radi chodia a obdivujú krásu prírody, ale neuvedomujú si, že odpad, ktorý v prírode po sebe zanechajú, tú krásnu prírodu ničí. Treba sa naučiť nielen brať, ale hlavne dávať, aby sme mohli aj v budúcnosti obdivovať krásu nášho chotára.

Záverom chcem poďakovať žiakom za usilovnosť a ochotu pri zbere odpadkov a za disciplínu počas celého výletu. Ďakujem aj členom Spolku záhradkárov, p. Vladimírovi Orságovi, Marianovi Červeňanovi, Martinovi Ježíkovi, Františkovi Prekopovi a Františkovi Svrbíkovi a pedagogickým pracovníkom pani učiteľke Dovinovej a Rehákovej.

Verím, že tento výlet zanechal v mysliach žiakov to, čo bolo naším  cieľom - spoznať vlastný chotár s jeho miestnymi názvami, chodníkmi, zvyklosťami a činnosťami a prispieť aj k čistote prírody.

Takýto výlet nám potvrdzuje i to, že je možná a úspešná spolupráca medzi miestnymi spolkami a organizáciami a Základnou školou v Trenčianskej Turnej.

 FOTO

     Výletu zdar!

 

 Ing. Peter Zajac   

     

 
Diskusia
Hore