späť

Monitoring stravovacích zvyklostí

komentárovMilí rodičia a priatelia školy!

Radi by sme vás informovali o projekte, ktorý sa od marca do júna realizuje na našej škole.

Projekt s názvom Monitoring stravovacích zvyklostí a výživových preferencií vybranej populácie detí SR a hodnotenie expozície vybraných rizík spojených s konzumáciu jedál organizuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva. Realizujú ho pracovníčky oddelenia Hygieny detí a mládeže RÚVZ v Trenčíne.

Cieľom projektu je zhodnotenie stravovacích zvyklostí u vybraných vekových skupín populácie detí SR vo vzťahu k odporúčaným výživovým dávkam a pohybovému režimu. Monitoringu sa zúčastnia 11 - 14 - ročné deti.

Na zber údajov sa použije frekvenčný dotazník, v ktorom sa bude zisťovať, ako často dieťa danú potravinu konzumuje, spolu s priemernou veľkosťou jednej porcie. V ďalšej fáze sa použije metóda 24 hodinovej retrospektívnej stravovacej anamnézy a fyzickej aktivity. V priebehu projektu sa uskutoční i odber stravy v školskej jedálni počas jedného týždňa. Po ukončení zberu dotazníkov a odbere stravy sa budú realizovať merania vybraných antropometrických ukazovateľov a tlaku krvi u detí zapojených do projektu.
Diskusia
Hore