späť

Slávnostný príhovor riaditeľky školy na začiatku školského roka

komentárovSlávnostný príhovor pani riaditeľky PaedDr. Beáty Sabovej na začiatku školského roka

Vážený pán starosta,  milí hostia, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

            Srdečne vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka.  Zvlášť vítam našich prváčikov, ktorých výborne na vstup do školy pripravili pani učiteľky materskej školy. Pred chvíľou boli pasovaní za ozajstných žiakov našej základnej školy. Pozrite sa dozadu, milí prváci, toto sú všetko vaši spolužiaci. Vitajte v našej školskej rodine. Prajem vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole. Nebojte sa, už skoro zistíte, akí ste šikovní, čo všetko už viete. Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Tu pred celou školou nám to dokážete. Verím, že aj vaši rodičia budú spokojní a my učitelia hrdí, akých máme skvelých prvákov. Vaše pani učiteľky Mária a Adriana vás už dnes privítali a vedzte, že sa na vás veľmi tešili a budú vás ľúbiť. Vítam i žiakov z Mníchovej Lehoty, ktorí prišli do 5. ročníka i ostatných nových žiakov, ktorí prišli do iných ročníkov. Prijmite ich, prosím, do svojich tried, prejavujte im priateľstvo a pomoc tak, ako sa to dostalo vám, keď ste sa vy stali žiakmi našej školy.

            Srdečne vítam nové posily v našom pedagogickom zbore. Je to pani učiteľka prváčikov Mgr. Adriana Zelenková. Po materskej dovolenke sa vrátili na druhý stupeň pani učiteľky Mgr. Eva Murcinová, Mgr. Miroslava Filáčková a  do materskej školy sa vrátila pani učiteľka Katarína Blažejová. Zmena je i vo vedení školy. Zástupkyňou pre 1. stupeň je Mgr. Oľga Závacká, zástupkyňou pre 2. stupeň je Mgr. Katarína Masaříková, ktorá vás všetkých privítala a výchovnou poradkyňou je Mgr. Janka Poláčková. Zmeny sú i v triednictve, ale to už viete, lebo vás triedne pani učiteľky i pán učiteľ privítali v škole.  

            Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov. Mali ste možnosť načerpať nové sily a s nimi vykročiť do úloh, ktoré nový školský rok prinesie. Škola nie je len vzdelávanie, učebné osnovy a plány, dobrá škola je živý organizmus, v ktorom fungujú dobré medziľudské vzťahy, vzájomný rešpekt k svojim právam, ale i uvedomenie si prvoradých povinností.

            Čaká na vás svet objavovania prírody, pochopenia zázrakov techniky, ale aj miesta človeka v ľudskej spoločnosti cez krásu a poéziu materinského jazyka, vyučovanie anglického jazyka zážitkovým učením na prvom stupni a  jeho  zdokonaľovanie a konverzácia v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku na 2. stupni, spomienky na predkov a zvyky regiónu v originálnych predmetoch školského vzdelávacieho programu. Už teraz sa teším na farebné, zaujímavé ročníkové projekty, v ktorých dokazujete každoročne svoju kreativitu.

                        Milí naši deviataci, čaká váš náročný školský rok. Je pred vami náročná úloha vybrať si povolanie, na ktoré sa budete pripravovať na strednej škole. Čaká vás testovanie, na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Je na vás, koľko sa tejto príprave budete venovať, je na vás – koľko máte zodpovednosti voči sebe, voči vašim rodičom, voči škole. Držím vám vo všetkom palce.

            Milí žiaci, tak ako už mnoho rokov vám my, učitelia, budeme vo všetkom pomáhať a dávať osobný príklad v mnohých oblastiach života a pomáhať rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Ale rovnako tvrdo musím povedať, že od prvého dňa sme školou s nulovou toleranciou voči šikanovaniu, fyzickému alebo psychickému násiliu. O tom hovorí i naša školská zmluva.      

            Milí žiaci, tešia sa na Vás pani vychovávateľky v ŠKD, ktoré pre vás pripravili výchovný program s radosťou do sveta hier. Tešíme sa na spoluprácu s našou materskou školou, ktorá nám pripravuje šikovných predškolákov, tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni a pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom, ktoré vám vyupratovali, vyčistili školu a pripravili ju tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod. Tešíme sa na spoluprácu s obcou, združením rodičov, radou školy a inými spoločenskými organizáciami v obci.

            Zaželajme si v závere veľa úspechov, aby školský rok bol plný zaujímavých projektov, súťaží, hier, aby sme  zažívali školu hrou, tešili sa zo spoločenských a športových podujatí, aby bol školský rok pestrý, veselý, plný nových objavov. Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, pomôže, vysvetlí vám, čo nepochopíte, podá vám pomocnú ruku. Úprimne si želám, aby naša škola tak ako doteraz fungovala ako úspešná výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ale zároveň mala svoju dušu, otvorené srdce a hladiace ruky ako v dobrej rodine. Tá naša má 381 žiakov (je nás o 13 viac), 95 detí v MŠ  a 58 zamestnancov. Ja sa budem o pohodu a človečinu na našej škole snažiť zo všetkých síl.

Na začiatku minulého školského roka na konci môjho príhovoru som pozitívnu energiu z nášho slávnostného otvorenia nového školského roka posielala pani zástupkyni Mgr. Ivetke Červeňanovej. Táto energia úžasne zaúčinkovala, preto pani učiteľku medzi nami s veľkou radosťou srdečne vítam. Želám jej zdravie a veľa radosti z učiteľskej práce. Ďakujem pani učiteľke za desať školských rokov, kedy bola aktívnou, tvorivou, obetavou zástupkyňou riaditeľky školy – mojou pravou rukou.

Prajem vám všetkým zdravý, pohodový a úspešný školský rok. Vám, dievčatá a chlapci, menej vymeškaných hodín a len tie najlepšie známky, za ktorými budú bohaté vedomosti.

PaedDr. Beáta Sabová, riaditeľka školy

 
Diskusia
Hore