späť

ŠKOLA ZATVORILA SVOJE BRÁNY 30. júna 2015

komentárov 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov

 • V školskom roku 2014/2015 mala škola 383 žiakov
 • Prospelo: 381               Vyznamenaných žiakov:  181          Samé jednotky: 83
 • Neprospeli:  2 (z toho 1 žiak opakuje ročník a jeden má povolenú opravnú skúšku)             
 • Vymeškané hodiny: 28 410     z toho ospravedlnené: 28 348            neospravedlnené: 62
 • Výchovné opatrenia:

Napomenutie triednym učiteľom: 2           

Pokarhanie triednym učiteľom: 1                 

Pokarhanie riaditeľkou školy: 2          

Dvojka zo správania: 2 žiaci

Trojka zo správania: 1 žiak

 • Pochvaly: 28                             Knihy: 57
 • Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 13
 • Školy v prírode: 2 -  z toho jedna škola aj s plaveckým výcvikom pre žiakov 3. ročníka, druhá škola v prírode pre žiakov druhého a štvrtého ročníka
 • Lyžiarsky výcvik: 1 -  žiaci 8. ročníka
 • Školský časopis:  2 čísla, z toho jedno k festivalu Stretnutie priateľov

 

 • Významné celoškolské projekty podporované EÚ:

 

                              Základná škola

 

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Komplexný poradenský systém prevencie ovplyvňovania sociálno-patologických javov
 • Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety
 • Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami
 • Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na ZŠ

                                             Materská škola

 • Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
 • Aktivizujúce metódy vo výchove

                                            Školská jedáleň

 • Školské mlieko
 • Školské ovocie

 

 

 • Celoškolské aktivity:
 • Tematické vyučovanie zamerané na bezpečné správanie – september a jún
 •  Spolužitie generácií – návštevy starých rodičov v škole, spoločné náučné vychádzky do prírody, vystúpenia DFS Štvorlístok a MŠ pre seniorov v obci – október a apríl
 • Mikuláš a vianočný koncert žiakov ZŠ, Svätomartinský lampiónový sprievod ŠKD – december
 • Vysvedčenie s kráľom Mudroslavom,
 • Environmentálne aktivity ku Dňu Zeme,
 • Lesná pedagogika v spolupráci s Lesným hospodárstvom Selec
 • Aktivity na podporu regionálnej výchovy – zimné a vianočné tradície, Turnianske fašiangy vynášanie Moreny a letečka v ŠKD, MŠ (celoročne)
 • Deň matiek - MŠ
 • Aktivity na podporu multikultúrnej výchovy – spolupráca s nadáciou Intenda, sprostredkovanie návštevy z Kene, Bumerang dobra – spolupráca s nadáciou Orange,
 • Veľkonočný charitatívny jarmok
 • Netradičný dejepis – skupina historického šermu Bojník
 • Noc v škole s rozprávkou a knihou (máj)
 • 16. ročník medzinárodného detského folklórneho festivalu Stretnutie priateľov – máj
 • Oslava MDD s tanečnou školou Laci Strike
 • Celoškolská olympiáda žiakov a seniorov – jún
 • Cesta rozprávkovým lesom ŠKD – júl

 

 • Súťaže, predmetové olympiády:

Zapojili sme sa do 36 súťaží na úrovni rôznych kôl, z toho bolo:

 • výtvarných - 5: Príroda, životné prostredie a deti, Bocian biely, Vesmír očami detí, Máme radi šťastné konce, Dedinka ako maluvaná,
 • vedomostných - 6: matematická olympiáda (5. a 7. miesto v okresnom kole - OK), pytagoriáda, geografická olympiáda (16. miesto v OK); olympiáda v anglickom jazyku (5. miesto v OK), v nemeckom a francúzskom jazyku
 • technických - 2: technická olympiáda (3. miesto v kategórii obrábania kovov v OK), Trenčiansky robotický deň (2. miesto v kategórii ZŠ – medzinárodná súťaž)
 • umeleckých - 4: Hviezdoslavov Kubín, Trenčianske hodiny, Top Talent Festival (zlatá medaila súbor Štvorlístok), okresná prehliadka a súťaž DFS (zlaté pásmo súbor Štvorlístok)
 • environmentálnych - 3: Enviro čin roka (školské kolo); Žiacka vedecká ekologická konferencia Nitra (diplom za najlepšiu prezentáciu), Taška pre Zem (1. miesto v celoslovenskom kole)
 • záchranárskych - 2: Súťaž Červeného kríža (najlepší v resuscitácii a celkové 4. miesto), Súťaž mladých záchranárov
 • športových -10: (cezpoľný beh, florbal CH (starší žiaci 4. miesto v okrese), florbal D, šach, hokejová a hokejbalová liga ml. žiakov – 2. miesto na Slovensku; futbal Jednota Cup, futbal dievčat, futbal st. žiakov, MC Donald Cup, bedminton (5. miesto v obvode)); v celkovom poradí sme skončili na 19. mieste z 29 zapojených škôl.

 

 • Exkurzie a návštevy divadelných predstavení - 23
 • Besedy – 16
 • Výchovné programy – 13 (v KD, telocvični, resp. triedach)
 • Rozhlasové relácie – 13 (pri príležitosti výročí, štátnych sviatkov)
 • Zber papiera: bol málo úspešný, len 5 446 kg, ale môžeme to v budúcom roku napraviť

 

 • Výsledky Testovania 9

Matematika:  úspešnosť školy - 70,8 %                 Percentil školy: 96,06

Slovenský jazyk: úspešnosť školy -  69,51%          Percentil školy: 84

Percentil udáva, koľko % žiakov deviateho ročníka v rámci celého Slovenska zvládlo testovanie horšie ako naši žiaci

Na 100% matematiku i slovenský jazyk zvládla Martina Fábiková

 

 • Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách - 44 deviatakov
 •  Gymnáziá - 6
 • Umelecké školy - 4
 • Zdravotnícke školy - 3
 • Poľnohospodárske, lesnícke školy -1
 • Ekonomické, obchodné SOŠ - 12
 • Technické, dopravné školy - 6
 • Ostatné SOŠ - 11

Trojročné SŠ:  5 žiakov                                    Štvorročné SŠ s maturitou: 39 žiakov

 • Kontinuálne vzdelávanie učiteľov:

Adaptačné vzdelávanie absolvovali 3 asistentky učiteľa a 5 učiteliek

1. atestáciu získali 3 učiteľky

2. atestáciu získali 2 učiteľky

Aktualizačné vzdelávanie absolvovalo 11 pedagogických zamestnancov

Naša základná škola je moderná vzdelávacia inštitúcia, ktorá kvalitne pripravuje svojich žiakov na ďalšie štúdium. Materská škola dáva svojim deťom dobrý základ pre vstup do základnej školy. Školský klub detí zabezpečuje hravý oddych našich žiakov po vyučovaní. Školská jedáleň pripravuje chutnú stravu nielen nám školákom, ale i seniorom v DOS. Celý THÚ zabezpečuje čistotu školy a hospodárne spravovanie majetku a financií.

Veľmi nám záleží na vzdelávaní našich detí, snažíme sa, aby z nich vyrástli dobrí ľudia, ktorí raz svoje vzdelanie budú môcť dobre zúročiť na trhu práce.  Nechceme však iba vzdelaných, ale pritom bezcitných ľudí. Dobrým vzťahom medzi žiakmi, deťmi a učiteľmi napomáha aj množstvo projektov, exkurzie, výlety, školy v prírode, školská olympiáda, výchovné koncerty a mnoho iných aktivít, kde majú všetci školáci možnosť upevňovať vzájomné vzťahy medzi jednotlivcami i triedami.

Úspešný školský rok je výsledkom práce kreatívnych pedagógov i ostatných zamestnancov školy. Tešíme sa, že u nás panujú korektné vzťahy medzi jednotlivými úsekmi. Pomáha nám to pri dosahovaní vytýčených cieľov. Výborne spolupracujeme aj s obcou, spoločenskými organizáciami a s rodičmi. Ak vzniknú problémy, snažíme sa ich vo vzájomnej spolupráci čo najefektívnejšie riešiť. V tomto školskom roku bola na štvorročné obdobie zvolená nová rada školy, ktorá bude pracovať pod vedením Mgr. Štefana Marcineka. Tam, kde dobre spolupracuje škola – obec – rodina,  vládne vzájomná podpora, úcta a spokojnosť. Všetko čo robíme, robíme pre Vaše – naše deti. Sme vďační aj za sponzorskú pomoc, ktorú tento rok venoval JUDr. Ján Kanaba v podobe CD-prehrávačov na skvalitnenie výučby anglického jazyka. Ďakujeme firmám i rodičom, ktorí venovali škole 2 % z dane, ktoré efektívne využijeme na modernizáciu vzdelávania.

Škola znovu otvorí svoje brány 2. septembra 2015 v stredu o 7.30 h. Dovtedy si užívajme pohodové prázdniny a príjemné dovolenky, aby sme sa plní elánu a nových síl vrátili k povinnostiam.

                                                                   vedenie ZŠ s MŠ Samuela Timona, Trenčianska Turná 30
Diskusia
Hore