späť

Prejav riaditeľky školy PaedDr. Beáty Sabovej na slávnostnom otvorení školského roka 2017/2018

komentárovVážený pán starosta,  milí hostia, vážení rodičia, vážený pedagogický zbor, milí žiaci!

Srdečne Vás vítam na slávnostnom otvorení nového školského roka 2017/2018. Uplynuli dva mesiace letných prázdnin. Verím, že boli plné pekných zážitkov, pohody, načerpali ste nové sily.  Ale hlavne, všetci sme si aktívne oddýchli.

Zvlášť vítam našich prváčikov, ktorí budú dnes pasovaní  za žiakov základnej školy. Od dnešného dňa ste už ozajstní žiaci. Pred prázdninami ste sa na obecnom úrade lúčili s materskou školou, kde ste pánovi starostovi, pani zástupkyni Alenke i mne ukázali, akí ste šikovní. Pani učiteľky v materskej škole vás naučili piesne, básničky a veľa iných cenných vedomostí, ktoré využijete v základnej škole.  Prajem Vám veľa úspechov a radosti z každého dňa, ktorý strávite v našej škole.  Sľubujem vám, že na konci školského roka budete vedieť všetci čítať, počítať a získate veľa iných poznatkov. Vaša pani učiteľka PaedDr. Milena Mutňanská a pán učiteľ Mgr. Tomáš Mego sa na vás tešia a budú vás ľúbiť, to mi verte. Vám milí rodičia ďakujem, že ste vzdelanie vašich detí zverili našej škole a prosím vás, aby ste dôverovali pani učiteľke i pánovi učiteľovi, aby ste s nimi riešili radosti aj problémy svojich detí. Sme tu pre vaše deti a pre vás.

Vítam i desať dievčat z Mníchovej Lehoty  a ostatných nových žiakov,  ktorí sa budú vzdelávať v našej škole.  Prijmite ich, prosím, milí učitelia i žiaci do svojich tried a prejavujte im priateľstvo a pomoc. Taktiež myslím i na vás, naši bývalí štvrtáci, ktorí ste sa dnes stali piatakmi. Prajem vám, aby ste sa čo najlepšie adaptovali v novom prostredí druhého stupňa. Vaše triedne pani učiteľky Mgr. Terézia Bučková a Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková i ostatní učitelia vám budú oporou.

            Srdečne vítam nové posily v našom pedagogickom zbore. Je nimi Mgr. Gabriela Boriková, ktorá bude triednou učiteľkou 8. A triede a zároveň učiteľkou slovenského jazyka a dejepisu.  Ďalšou je Mgr. Ivana Vincúrska  s aprobáciou chémia a biológia, Mgr. Martina Machová, s ktorou sa budete stretávať  na hodinách anglického jazyka a Mgr. Zuzana Bujnová, vyučujúca nemeckého jazyka a informatiky.

Taktiež vítam pani učiteľky, ktoré sa vrátili z materskej dovolenky: Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková – triedna 5. A, Mgr. Miroslava Filáčková –triedna 6. B a Mgr. Monika Šebestová – triedna 8. B. Prajem vám všetkým veľa radosti z učenia i so sebarealizácie v našej škole.

Milí naši deviataci, čaká váš náročný školský rok. Je pred vami  úloha vybrať si povolanie. V profesionálnej orientácii Vám budú nápomocní Vaši rodičia, triedni učitelia, ale hlavne výchovná poradkyňa Mgr. Janka Poláčková. V marci vás čaká testovanie, potom v máji skúšky na strednú školu na ktoré vás budeme dôsledne pripravovať. Vedzte, že všetko zvládnete aj dokážete, keď budete chcieť. V tejto dôležitej a neľahkej úlohe držím palce vám i vašej pani učiteľke matematiky – Mgr. Terézii Bučkovej a pani učiteľkám slovenského jazyka – Mgr. Monike Priščákovej a Mgr. Paulíne Porubanovej. Prajem vám, milé kolegyne, veľa síl a trpezlivosti.

Milí žiaci, čaká na vás svet objavovania a tvorivosti  v rámci vyučovania i mimoškolskej činnosti. Svoje názory i návrhy môžete vyjadriť aj v rámci žiackeho parlamentu pod vedením Mgr. Denisy Sieklovej. V ŠKD nájdete oddychové aktivity, hry a tvorivosť. My učitelia vám budeme pomáhať a dávať vám osobný príklad v mnohých oblastiach života. Sme pripravení pomáhať aj vašim rodičom sprevádzať vás jeho úskaliami. Ale rovnako musím povedať, že od prvého dňa školského roka sme školou, kde netolerujeme šikanovanie, fyzické alebo psychické násilie a ničenie majetku školy.  

 V škole máme aj žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktorým bude pomáhať špeciálny pedagóg Mgr. Tatiana Baginová v spolupráci s triednymi učiteľmi a asistentkami učiteľov. Nebojte sa, milí žiaci, za svoje problémy vy nemôžete a spolu s vašimi rodičmi a s vašou snahou určite zvládnete nový školský rok. Verím, že vám pomôžu i spolužiaci v triedach, lebo pomôcť človeku je veľmi správne. Je to dobrý skutok. Dobré skutky sa vždy v nejakej forme vrátia. My starší to vieme. Preto vás vedieme k tomu, aby ste konali dobro. V škole i mimo školy. Chceme, aby ste boli šťastní a prežívali detstvo obklopení láskou svojich rodičov. Prajeme si, aby ste sa v škole realizovali primerane svojim možnostiam a schopnostiam. Snaha a aktivita sa veľmi cenia.

Milí žiaci, tešia sa na Vás i pani vychovávateľky v ŠKD. Tešíme sa na spoluprácu s našou materskou školou, v ktorej finišujú práce, aby privítala deti krásne zrekonštruovaná. Tešia sa na vás pani kuchárky v školskej jedálni, ktoré vám v tomto školskom roku budú vydávať stravu v novej jedálni, ktorá sa dokončuje. Pozdravujú vás aj pani upratovačky s pánom školníkom. Škola je vyupratovaná, pripravená tak, aby ste sa v nej dobre cítili. Vaši triedni učitelia vám z triedy urobili útulné miesto, kde budete tráviť veľa času. Starajte sa o čistotu a poriadok. Pokračujeme v triedení odpadu v triedach. Pre váš nezáujem zbierať papier a potom ho priniesť do školy, rušíme zber papiera. Ale verím, že doma ho budete separovať a odovzdávať do obecných kontajnerov na papier. Opakovane vám pripomínam, že 1 tona papiera zachráni 17 stromov. Tak, hor sa do triedenia. Múdri ľudia odpad triedia.

Tešia sa na vás i ostatní zamestnanci školy, ktorí zabezpečujú jej chod. Veľmi si vážime spoluprácu s obcou – ďakujem, pán starosta, za podporu školy, za prvákov, ktorým obec zakúpila peknú knižku. Taktiež ďakujem za realizáciu prestavby MŠ, ŠJ a kotolne školy. Teším sa na spoluprácu so združením rodičov a s radou školy (pán predseda Marcinek vás všetkých srdečne pozdravuje a praje úspešný školský rok).

Od septembra začne realizácia projektu Tvorivé dotyky s remeslom – stretnete sa s remeselníkom, košikárom, čipkárkou  a inými, aby ste pochopili, že remeslo má naozaj zlaté dno. Budeme realizovať projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, vďaka ktorému získame nové pomôcky, tablety, 3D tlačiareň, programovateľné lego a iné pomôcky. V remeselnej miestnosti pribudla kuchynská linka, kde sa budú dievčatá učiť variť.  Onedlho sa prihlásite do školských krúžkov, aby ste tvorivo využívali svoj voľný čas.

Veľmi si prajem a urobím všetko pre to, aby bola naša škola pre vás  múdrou školou - školou hrou.  Aby ste v našej škole vždy našli človeka, ktorý vás podporí, vysvetlí vám. čo nepochopíte a podá vám pomocnú ruku tak, ako sa to robí v dobrej rodine.  Tá naša školská má 400 žiakov v ZŠ. 130 z nich bude navštevovať ŠKD. A ďalších 95 detí máme v MŠ. O žiakov i deti sa bude starať 60 zamestnancov školy.  Ja sa budem o pohodu a človečinu na našej škole snažiť zo všetkých síl, aby ste všetci do nej chodili radi. Speváčka Mária Čírová spieva v piesni Unikát takýto refrén: Pomaly padá dážď, čas uniká, snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Milióny ciest, pointa uniká, stačí len zachovať svoju tvár, lebo v sebe máš unikát, jediná vec, ktorá sa nedá stratiť. Každý z vás je unikát.  Prajem Vám všetkým v zdraví prežitý úspešný školský rok.

 
Diskusia
Hore