O škole

     Prvá škola v obci sa datuje už v roku 1663. Základná škola v súčasných priestoroch začala slúžiť svojmu účelu v roku 1961. Škola je právnym subjektom od roku 1997. Transformáciou školstva je od 1.7.2002 zriaďovateľom školy obec Trenčianska Turná, ktorá 1.1.2003 spojila základnú školu s miestnou materskou školou, a tak vznikol nový právny subjekt Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná. Od roku 2009 základná škola realizuje európsky projekt Moderná škola – základ života. Operačný program: Vzdelávanie, Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet SR, Prioritná os: Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú. V roku 2010 obec Trenčianska Turná realizovala európsky projekt: Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s materskou školou – zateplenie, výmena elektroinštalácie, radiátorov, umývadiel, podláh, dverí, sociálnych zariadení.

     Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná je plnoorganizovaná základná škola, súčasťou ktorej je materská škola (štyri oddelenia), školský klub detí (štyri oddelenia) a zariadenia školského stravovania (školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pre žiakov ZŠ). Je situovaná v centre obce. Obec je moderným vidieckym priemyselným aj kultúrnym centrom regiónu, nachádza sa neďaleko krajského mesta Trenčín. Základná škola má dve budovy - jednu pre 1. stupeň a jednu pre 2. stupeň a športovú halu. V budovách školy je 18 kmeňových tried 1.- 9. ročníka, v každom ročníku sú po 2 triedy, ale aj odborné učebne (jazykové laboratórium, počítačová učebňa 1, počítačová učebňa 2, chemicko-fyzikálne laboratórium), žiacka knižnica, školská dielňa, remeselnícka dielňa, kabinety, zborovne, kancelárie, športová hala a športové ihriská.

     Zariadenie školského stravovania je v budove materskej školy, kde je príprava jedál, nápojov pre deti základnej i materskej školy a ich vydávanie aj pre deti materskej školy. Výdajná školská jedáleň pre deti základnej školy je v prenajatej budove od katolíckej cirkvi.

     Máme modernú farebnú školu, v ktorej realizujeme školské vzdelávacie programy a výchovný program v ŠKD:

Žiaci 1. stupňa: Štátny a školský vzdelávací program ISCED 1: Otvárame bránu do sveta poznania

Žiaci 2. stupňa: V piatom až ôsmom ročníku realizujeme štátny a školský vzdelávací program ISCED 2: Učíme sa riešiť úlohy života, 9. ročník pracuje podľa učebného plánu Variant 2

Materská škola: Realizujeme štátny a školský vzdelávací program ISCED 0: Nezabúdame na minulosť, tešíme sa z prítomnosti, pripravujeme sa na budúcnosť

Školský klub detí: Realizujeme výchovný program: S radosťou do sveta hier
Hore