Overovanie metodík

Už tretím rokom sa naša škola zapája do testovania, používania a overovania inovatívnych metodík.  Žiaci môžu zažiť bádateľsky orientované vyučovanie prírodovedných predmetov, precvičovať učivo hravým spôsobom, či riešiť problémové úlohy výskumnou metódou s využitím IKT. 

Overovanie inovatívnych metodík - biológie, chémie, geografie, matematiky, informatiky (1.stupeň) 

Používanie inovatívnych metodík biológie, geografie, fyziky, matematiky, informatiky (2.stupeň)

Hore