O projekte

Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Operačný program Vzdelávanie (Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy – Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú)

Na začiatku tohto školského roka sme sa dozvedeli radostnú správu, že náš projekt bol schválený. September sa niesol v znamení dolaďovania detailov v administrácii projektu a od 1. októbra 2009 začína plynúť 2-ročná doba jeho realizácie.


Projekt bol schválený temer v plnej výške:
Celkové výdavky projektu sú 163 361,88 €, z toho nenávratný finančný príspevok zo Štrukturálnych fondov EÚ je 85 % z naprojektovanej sumy, príspevok štátu je 10 % z naprojektovanej sumy, 5 % je príspevok zriaďovateľa – obce Trenčianska Turná. Strategickým cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti.

Z toho vyplývajú špecifické ciele:

  • Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. stupni ZŠ spoločne s inováciou didaktických pomôcok
  • Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 2. stupni ZŠ spoločne s inováciou didaktických pomôcok
  • Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program cez instantný e-learningový portál
  • Vyškoliť pedagógov a zanalyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú

Cieľovými skupinami projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci základnej školy. V priebehu 24 mesiacov sa v škole uskutoční vzdelávanie pedagógov v oblasti modernizácie vyučovacích foriem a metód, využívania informačno-komunikačných technológií, vybavenie školy novými počítačmi, interaktívnymi tabuľami a množstvom moderných didaktických pomôcok, vytvorenie vlastného e-learningového portálu, čo bude smerovať k celkovej modernizácii vyučovania. Realizácia projektu je organizačne a administratívne náročná. Ťažisko práce je, samozrejme, na pedagógoch školy, ale spolupracujeme aj s agentúrami EUROTREND a OPENDOOR, ktoré nám pomáhajú pri zabezpečovaní niektorých aktivít.
Hore