Priebežná správa o projekte

 Správa o stave realizácie projektu

MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA

(za obdobie október 2009 – apríl 2010)

predložená na Obecnom zastupiteľstve Trenčianska Turná 28.4.2010

Projekt bol vypracovaný na základe výzvy Operačný program Vzdelávanie (Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy – Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú). Termín realizácie projektu je 1. október 2009 – 30. september 2011

Stav realizácie naplánovaných aktivít projektu k 23.4.2010:

 • Projekt bol spresnený v súvislosti s personálnymi a koncepčnými zmenami pre aktuálny školský rok
 • Priebežne sa riešia pracovno-právne a ekonomicko-organizačné detaily projektu
 • V rámci publicity je zabezpečené pravidelné informovanie verejnosti o priebehu projektu: články v Turnianskych novinách 2x, SME Trenčianske noviny 1x, webová stránka školy – pravidelné aktualizácie, dočasné informačné plagáty v areáli školy, obecného úradu a kultúrneho domu domu; tlač letákov, plagátov, bulletinov je v prípravnej fáze
 • Pedagógovia absolvovali vzdelávanie zamerané na modernizáciu vyučovacieho procesu
 • Máme vypracovanú analýzu školy
 • Je rozpracovaný e-learningový portál školy Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na dodávku tovarov a služieb, ktoré budú financované z projektu (informačno-komunikačná technika, školské pomôcky, kancelárske potreby, atď.)
 • Postupne sa vytvára a implementuje školský vzdelávací program na 1. a 2. stupni
 • Pedagógovia modernizujú vyučovanie s využitím informačno-komunikačných technológiíV budovách školy je zavedená wifi-sieť, pedagógovia využívajú v triedach notebooky s dataprojektorom na prezentácie, výklad učiva, opakovanie, doplnenie vyučovacej hodiny o moderné a pre žiakov atraktívne prvky
 • Pedagógovia tvoria metodické materiály a didaktické prostriedky alebo si aktualizujú a prispôsobujú dostupné materiály na internete
 • Pedagógovia aktualizujú učebné osnovy, dopĺňajú časovo-tematické plány tak, aby nadväzovali na nové učebnice, ktoré prichádzajú v priebehu roka
 • Pedagógovia zapojení do projektu mesačne odovzdávajú pracovné a kumulatívne výkazy s ďalšími prílohami
 • Pedagógom realizujúcim projekt boli vyplatené príslušné finančné čiastky podľa vykázaných pracovných úloh
 • Bola vypracovaná 1. monitorovacia správa

Stav čerpania finančných prostriedkov za obdobie 11/2009 – 4/2010 (podklady: Janka Filinová)

Finančné prostriedky 57 747,00 €
Čerpanie na mzdy  7 264,39 €
Čerpanie na faktúry 24 776,04 €
Zostatok 25 706,57 €

 

 

 

 

V Trenčianskej Turnej 23.4.2010

Vypracovala: Mgr. Iveta Červeňanová
Hore