Pedagogický princíp školy

Škola smeruje k vytvoreniu jedinečnej školskej kultúry s pevnými vnútornými vzťahmi, vysokou morálkou a disciplínou.

Hlavným cieľom je, aby žiaci nadobudli:

  • primerane veku rozvinuté kľúčové spôsobilosti (kompetencie), zmysluplné základné vedomosti a znalosti a vypestovaný základ záujmu o celoživotné učenie sa,
  • jasné povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva,
  • záujem a potrebu zmysluplnej aktivity a tvorivosti.

Od žiaka očakávame:

  • osvojenie si základov všeobecného vzdelania poskytovaného školou,
  • vypestovanie záujmu a potreby učiť sa aj mimo školy,
  • osvojenie si a využívanie efektívnych stratégií učenia sa,
  • nadobudnutie primeranej úrovne komunikačných spôsobilostí a spolupráce,
  • rešpektovanie druhých a zodpovedný vzťah k sebe a životnému prostrediuHore