Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II realizuje základná škola v školskom roku 2021/2022. Vďaka projektu sa bude integrovaným žiakom venovať 5 asistentov učiteľa a inkluzívny tím - školský špeciálny pedagóg a školský psychológ. Vďaka projektu zlepšíme výsledky a kompetencie žiakov so zdravotným znevýhodnením, zvýšime inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu


 

 

 

 

Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30

Škola realizuje

projekt:

Názov projektu:
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II

Realizátor: Metodicko-pedagogické centrum Bratislava 

Zriaďovateľ: Obec Trenčianska Turná

Škola: Elokované pracovisko, Trenčianska Turná 87, Trenčianska Turná, ako súčasť Základnej školy s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30, Trenčianska Turná

Obdobie realizácie projektu: 30. 06. 2020 – 31. 12. 2021

Ciele:

  • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
  • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,
  • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.
  1. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroj, Prioritná os 1: Vzdelávanie, Investičná priorita: 1.1 Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy: Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.
  2. Na realizáciu projektu uzavrel Realizátor s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 188 (zmluva je zverejnená na www.zstrencturna.edu.sk). 

V rámci projektu škola zamestnala dve pedagogické asistentky, ktoré pracujú spolu s tímom učiteliek MŠ, realizujú výchovno-vzdelávací program MŠ a pomáhajú vo zvyšovaní inklúzie a rovnakého prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu. 

plagat.pdf
Hore