Aktivity školy

  • Realizujeme školský vzdelávací program ISCED 1 a ISCED 2
  • Implementujeme dopytovo orientovaný projekt Moderná škola – základ života, opatrenie 1.1. Premena tradičnej školy na modernú, programové obdobie 2007 - 2013, spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
  • Realizujeme množstvo vzdelávacích, kultúrnych a športových projektov
  • Zabezpečujeme bohatú mimoškolskú a kultúrnu činnosť v obci
  • Pripravujeme žiakov na vzdelávanie na stredných školách a na riešenie úloh života
  • Pri realizovaní výchovno-vzdelávacích cieľov spolupracujeme s organizáciami a občanmi obce a regiónu
  • Školské budovy prešli v roku 2010 kompletnou rekonštrukciou a modernizáciouHore