Inkluzívny tím

Milí rodičia,
predstavujeme Vám školský podporný tím!
Školský podporný tím predstavuje spolupracujúcu skupinu ľudí zostavenú z odborných a pedagogických zamestnancov školy, ktorí sa aktívne podieľajú na tvorbe rešpektujúcej kultúry školy ako učiacej sa organizácie.
Koordinovaná činnosť týchto odborníkov výrazne prispieva k efektívnosti a komplexnosti inkluzívneho vzdelávania, a tým aj k podpore všetkých žiakov a aktérov školy. ŠPT pracuje nielen s deťmi, ale aj s učiteľmi a rodičmi a ich komunitou v rámci schémy trojstupňovej pomoci, ktorá je súčasťou piatich úrovní podpory v systéme poradenstva a prevencie.
Spoluprácu s rodičmi detí so ŠVVP považujeme za kľúčovú. Dobré výsledky sa dajú dosiahnuť iba vtedy, ak rodičia pri práci s dieťaťom doma nadviažu na úsilie učiteľov a špecialistov. Je dôležité, aby rodičia vnímali špecifické potreby svojho dieťaťa a zároveň akceptovali možnosti školy.
V zmysle inkluzívnej filozofie ale systém komplexnej podpory v škole zo strany tímu zahŕňa všetkých žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorým poskytuje svoje služby rovnocenne a bez rozdielu, taktiež zamestnancov školy a spolupracujúcich členov multidisciplinárnej práce na jednotlivých úrovniach, predovšetkým s dôrazom na zastrešenie úrovne podpory celej školy, a tým spoluvytváranie podporujúcej celoškolskej kultúry.

skolsky-podporny-tim.pdf
Hore