Škola po novom aj v novom

 

Základná škola s materskou školou Trenčianska Turná realizuje projekt MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA. Bol vypracovaný na základe výzvy Operačný program Vzdelávanie (Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy –  Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú). Projekt bol schválený temer v plnej výške (celkové výdavky sú 161 906, 22 €) a začal plynúť od 1. októbra 2009. Jeho hlavným cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti. Cieľovými skupinami projektu sú pedagogickí zamestnanci a žiaci základnej školy. Najväčšia časť projektu sa zrealizovala počas uplynulého školského roka 2010/2011:

  • v škole sa uskutočnilo vzdelávanie pedagógov v oblasti modernizácie vyučovacích foriem a metód,  využívania informačno-komunikačných technológií
  • učitelia zapojení do projektu dostali 21 notebookov na realizáciu vyučovacieho procesu a s ním spojených projektových aktivít, do 4 tried boli nainštalované interaktívne  tabule so softvérom a dataprojektormi;
  • škola zakúpila množstvo moderných didaktických pomôcok, napríklad meteorologickú stanicu, hrnčiarske kruhy, pec na vypaľovanie keramiky, nástenné tabule pre jednotlivé predmety, priestorové modely a rôzne iné pomôcky (zatiaľ prevažne pre 1. stupeň);
  • škola má vlastný e-learningový portál, ktorý postupne učitelia napĺňajú obsahom;
  • učitelia vytvorili portfólio metodických a didaktických materiálov pre školské vzdelávacie programy ISCED 1 a ISCED 2,  implementovali ich do vzdelávacieho procesu;
  • o aktivitách školy a projektu bola informovaná verejnosť v regionálnych médiách, prostredníctvom plagátov a skladačiek o projekte;
  • vďaka možnostiam projektu škola celkovo zmodernizovala  vyučovanie hlavne v reformných, ale aj v ostatných ročníkoch.

Projekt mal končiť v septembri 2011, ale keďže z objektívnych dôvodov nebolo možné zrealizovať do tohto termínu všetky naplánované aktivity, bolo schválené jeho  predĺženie do konca marca 2012. Na toto obdobie ešte zostáva niekoľko úloh: dokúpiť z projektu zvyšnú časť pomôcok (hlavne pre 2. stupeň), doplniť učiteľskú a žiacku knižnicu, implementovať vytvorené metodické materiály vo vyučovaní jednotlivých predmetov,  naplniť e-learningový portál učebným obsahom, vydať bulletin o projekte, histórii a súčasnosti školy.

Naplnenie úloh projektu sa chýli ku koncu. Už teraz však môžeme skonštatovať, že ich realizácia bola veľmi náročná nielen na tvorivú a odbornú pedagogickú stránku, ale najmä z hľadiska administrácie, ktorá popri každodennej práci so žiakmi uberá pedagógom veľa síl. Napriek tomu už dnes vidíme, že je prínosom pre zvyšovanie kvality výchovno-vyučovacieho procesu a kreditu našej školy. Aj vďaka nemu môžeme skonštatovať, že škola v Trenčianskej Turnej patrí materiálnym vybavením aj obsahom a formami vzdelávania medzi progresívne školy v trenčianskom regióne.

K celkovej modernizácii školy prispeli aj ďalšie dva veľké projekty obce, financované tiež prevažne z eurofondov : Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy s materskou školou (strecha, zateplenie, výmena okien, elektroinštalácie, radiátorov, umývadiel, podláh, dverí, sociálnych zariadení, vnútorného vybavenia – letné prázdniny 2010) a Regenerácia centrálnej zóny (2011). Škola tak získala nielen nový – moderný vzhľad, ale aj vnútorné vybavenie a parametre zodpovedajúce dobe. Vďaka eurofondom, príspevkom štátu, obce, ale hlavne vďaka obetavým ľuďom  zmodernizovaná škola 4. novembra 2011 dôstojne oslávi 50. výročie otvorenia súčasných školských budov. Pri tejto príležitosti bude slávnostne premenovaná na počesť svojho najvýznamnejšieho  rodáka, zakladateľa modernej uhorskej historiografie (dejepisu), na Základnú školu s materskou školou Samuela Timona.

Ďakujeme ľuďom, ktorí obetavo, s plným nasadením a často na úkor svojho voľného času zrealizovali to, čo bolo vo virtuálnej podobe projektov.  Škola tak môže v novom šate a po novom osláviť svoje okrúhle výročie.

Mgr. Iveta Červeňanová

 




Hore