Pocta Samuelovi Timonovi

Turňania Samuela Timona „objavili“ v roku 1969, kedy nadšenci z obce zorganizovali veľkolepé oslavy 700. výročia prvej písomnej zmienky o Turnej. Pri skúmaní historických prameňov a starých matrík sa Rudolf Horňák prvýkrát stretol s touto osobnosťou európskeho významu, polyhistorom, pedagógom a spisovateľom, ktorá má svoje korene v našej obci, a spropagoval ho medzi občanmi vo svojej publikácii Trenčianska Turná do roku 1918. Občania vtedy Timonovi odhalili pamätnú tabuľu na budove starej školy. Už vtedy sa niektorí zaoberali myšlienkou, že by bolo symbolické a dôstojné premenovať podľa neho základnú školu v obci. Bohužiaľ, doba ani vtedajšie školské inštitúcie tomu neboli naklonené, keďže Samuel Timon bol národne uvedomelý katolícky kňaz, jezuita, a to v časoch socializmu bola neprekonateľná prekážka.

Odvtedy pretieklo veľa vody a v spoločnosti aj v školstve sa toho veľa zmenilo. V týchto dňoch si pripomíname 50. výročie otvorenia nových školských budov. Vďaka viacerým projektom školy a obce môže základná škola svoje výročie osláviť vynovená a zmodernizovaná nielen formou, ale aj obsahom, ako sa svedčí na školu 21. storočia. Filozofia turnianskej školy dnes stojí na štyroch pilieroch: moderné myslenie – cudzie jazyky – informačné technológie – regionálne povedomie. Spoznávanie regiónu, svojich koreňov, úcta k tradíciám a národným hodnotám je dnes samozrejmou a dôležitou súčasťou života turnianskej školy.

Ideu tých najlepších pedagogických, humanistických, národných a kresťanských tradícií predstavuje pre Turňanov práve Samuel Timon, katolícky kňaz,  polyhistor, pedagóg, významná osobnosť európskeho formátu, ale napriek tomu skromný človek, ktorý sa aj v nežičlivom prostredí hlásil k slovenskému pôvodu a prispel veľkou mierou k uchovaniu národnej identity Slovákov. O jeho význame svedčia aj fakty zhromaždené v zborníku prednášok zo seminára, ktorý sa v obci konal 19. mája 1995, v roku  320. výročia jeho narodenia.

V roku významného jubilea školy chcú občania Turnej vyjadriť kontinuitu národného a tradičného s moderným a európskym aj tým, že základná škola bude premenovaná na počesť svojho najvýznamnejšieho rodáka. Preto riaditeľka školy s podporou zriaďovateľa požiadali kompetentné inštitúcie o udelenie čestného názvu školy. Po splnení podmienok, preverení kvality a úspechov školy, bola žiadosť schválená, a preto dňa 4. novembra 2011 bude základná škola slávnostne premenovaná na Základnú školu s materskou školou Samuela Timona. Pri tejto príležitosti bude  odhalený portrét Samuela Timona, škola na slávnostnej akadémii oslávi svoje 50. výročie, žiaci a verejnosť sa budú môcť bližšie oboznámiť nielen so životom a dielom Samuela Timona, ale aj s históriou školstva v Trenčianskej Turnej okrem iného aj prostredníctvom bulletinu, ktorý sa na túto príležitosť pripravuje.

Týmto sa napĺňa vízia spred 42 rokov a občania Trenčianskej Turnej tak  dôstojne  vyjadria úctu svojmu rodákovi, významnému kňazovi, historikovi, pedagógovi a uchovajú jeho odkaz pre nasledujúce generácie.

 Mgr. Iveta Červeňanová

 
Hore