Základné informácie

 

Pedagogický úsek ZŠ

P. č.

Trieda

Triedny učiteľ

Počet  žiakov

1.

1. A

Mgr. Jaroslava Porubanová

20

2.

1. B

Mgr. Katarína Matejíková

18

3.

2. A

Mgr. Martina Martiníková

23

4.

2. B

Mgr. Mária Ševčíková

21

5.

3. A

Mgr. Tomáš Mego

21

6.

3. B

PaedDr. Milena Mutňanská

22

7.

4. A

Mgr. Mária Godovičová

21

8.

4. B

Mgr. Adriana Zelenková

23

Spolu:

1. stupeň

 

169 

9.

5. A

Mgr. Katarína Dudáková

32

10.

5. B

Ing. Petra Pethö

30

11.

6. A

Mgr. Paulína Častulínová

27

12.

6. B

Mgr. Denisa Sieklová

28

13.

7. A

Mgr. Erika Hrnčárová Vachánková

25

14.

7. B

Mgr. Terézia Bučková

26

15.

8. A

Mgr. Monika Priščáková

21

16.

8. B

Mgr. Miroslava Filáčková

23

17.

9. A

Mgr. Barbara Brňová

24

18.

9. B

PaedDr. Dagmar Orságová

26

Spolu:

2. stupeň

 

262 

Spolu:

 

 

431

 

       

Učitelia bez triednictva

1.

PaedDr. Beáta Sabová – riaditeľka školy

2.

Ing., Mgr. Katarína Masaříková – zástupkyňa RŠ pre 2. stupeň

3.

Mgr. Oľga Závacká – zástupkyňa RŠ pre 1. stupeň

4.

Mgr. Alexandra Hálová

5.

Mgr. Martina Machová

6.

Mgr. Peter Páleš

7.

Mgr. Jarmila Petrulová

8.

MBA. Zuzana Martáková

9.

Mgr. Gabtiela Boriková

10.

Mgr. Ondrej Tepličanec

 

Asistenti učiteľov

1.

Mgr. Nikoleta Jasenovcová

2.

Mgr. Daniela Kolmanová

3.

Bc. Jana Hrušovská

4.

Bc. Miriam Fabová

5.

Mgr. Iveta Kristófová

6.

Bc. Soňa Hrádelová

7.

Bc. Iveta Marcinátová

8.

Mgr. Karolína Kordiaková

9.

Mgr. Janka Poláčková

10.

Mgr. Zuzana Balážová

 

 

Materská dovolenka

1.

Mgr. Katarína Boková

2.

Mgr. Michaela Psotová

3.

Mgr. Eva Murcinová

4.

Mgr. Veronika Zahradníčková

5.

Mgr. Monika Šebestová

 

Vďaka projektu Podpora inklúzie pomocou nových pracovných miest, žiakom so zdravotným znevýhodnením – integrovaným žiakom, ktorých máme 28, a zohľadňovaným žiakom, ktorých je 34, bude pomáhať inkluzívny tím:   

 

1.

Mgr. Tatiana Bagínová

školský špeciálny pedagóg

2.

Mgr. Michaela Koukalová

školský psychológ

 

THP úsek školy zabezpečuje efektívne hospodárenie s rozpočtom, zodpovedné spravovanie zvereného majetku,  údržbu a čistotu školy.

 

Technicko-hospodársky úsek ZŠ

1.

Janka Filinová

ekonómka, personalistka, vedúca úseku

2.

Jarmila Straková

hospodárka

3.

Jarmila Hudeková

upratovačka

4.

Izabela Oprchalová

upratovačka

5.

Lenka Sýkorová

upratovačka

6.

Miroslav Barbuščák

školník - údržbár

 

Školský klub detí realizuje svoju činnosť od 6.00 do 16. 30 hodiny.

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt žiaka v ŠKD je určená všeobecne záväzným nariadením obce v sume 10 €.

 

Oddelenia

Vychovávateľky

Počet žiakov(triedy)

1.

Bc. Iveta Marcinátová

28

(1. B, 2. B)

2.

Mgr. Karolína Kordiaková

35

(4. A, 2. A)

3.

Mgr. Zuzana Balážová

31

(3. A, 4. B, 2. B)

4.

Mgr. Janka Poláčková – vedúca ŠKD, výchovná poradkyňa

34

(3. B, 1. A)

 

Spolu

128

 

Materská škola Ďatelinka realizuje svoj vzdelávací program od 6. 00 do 16. 00 hod.

Výška mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v MŠ je určená všeobecne záväzným nariadením obce v sume 18 €.

 

Pedagogický úsek materskej školy

P.č.

Učiteľky

Triedy

Vek detí

Počet detí

1.

Bc. Lucia Ungerová

1.trieda Včielky

4 - 5

 

2.

Nikola Porubanová

21

3.

Katarína Blažejová

2.trieda Lienky

3 - 4

 

4.

Mgr. Andrea Králiková

21

5.

Božena Chudadová

3.trieda Slniečka

5 - 6

 

6.

PhDr. Alena Porubanová – zástupkyňa RŠ pre MŠ

22

7.

Bc. Martina Vlková

4.trieda Motýliky

2 - 3

20

8.

Lenka Burdejová

 

9.

Bc. Andrea Ondrášková

5. trieda

Mravčekovia

3 - 5

21

10.

Bc. Jana Ježíková

 

 

 

11.

Mgr. Miroslava Galiková

6. trieda

Kvetinky

4 - 6

22

12.

Júlia Hejdišová

 

 

 

                                                                                                    Spolu detí:

127

Technicko-hospodársky úsek MŠ

1.

Viera Husárová - upratovačka

 

2.

Monika Vavrušová - upratovačka

 

3.

Simona Burianová - upratovačka

 

           

 

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie detí MŠ, žiakov ZŠ, zamestnancov školy, dôchodcov a klientov domu opatrovateľskej služby.

Počet stravníkov:   materská škola – 125

                                základná škola – 338

                                dospelí (zamestnanci školy, dôchodcovia) – 78

                                dom opatrovateľskej služby – 20

                                Spolu: 561    

Školská jedáleň realizuje projekty:  Školské mlieko a Školské ovocie.

 

Úsek školskej jedálne

1.

Janka Kubišová

vedúca ŠJ

2.

Janka Maňová

kuchárka

3.

Magda Hrušovská

hlavná kuchárka

4.

Miloslava Červeňanová

kuchárka

5.

Vladimíra Šedivá

kuchárka

6.

Ľudmila Furdanová

kuchárka

7.

Katarína Porubanová

kuchárka

8.

Romana Tomášová

kuchárka

9.

Ľubica Pankiewiczová

kuchárka

       

Okrem projektov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu realizujeme v novom školskom roku celoškolské projekty:

 

 • Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Projekt realizuje: Centrum vedecko-technických informácií SR a Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Získali sme moderné edukačné pomôcky na prírodovedné predmety (tablety, 3D tlačiareň, meteorologickú stanicu, digitálny mikroskop, robotické stavebnice, robotické autíčka a iné). Pomôcky nám umožňujú vyučovať bádaním.
 • Projekt spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom, prioritná os vzdelávanie, špecifický cieľ – zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Názov projektu – Podpora inklúzie pomocou nových pracovných miest. Vďaka projektu máme 3 asistentky učiteľa a inkluzívny tím.
 • Projekt Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny „Pracuj v školskej kuchyni“. Vďaka projektu sme zamestnali ďalšiu pani kuchárku.
 • Deň dopravy (27. 9. 2019) aktivity k téme Bezpečne do školy, plnenie prierezových tém školského vzdelávacieho programu (zdravotné hliadky, dopravné ihrisko, pravidlá bezpečného pohybu po ceste, pravidlá správania sa v dopravných prostriedkoch, autoškola, požiarnici, polícia).
 • Deň sociálnych aktivít v materskej škole v spolupráci s Komunálnou poisťovňou (19. 9. 2019).
 • Deň rodiny v materskej škole – deň otvorených dverí a jesenné tvorivé dielne (23. 10. 2019).
 • Škola pre budúcnosť (bádateľské vyučovanie) – naučíme žiakov dvoch základných škôl pracovať s novými edukačnými pomôckami, ktoré sme získali v rámci projektu IT Akadémia (24. 10. 2019, 15. 10. 2019).
 • Tradičný školský vianočný koncert, vianočný trh (8. 12. 2019).
 • Fašiangy v škole – karneval.
 • Charitatívny veľkonočný bazár (8. apríl 2020).
 • Oslava Dňa matiek – pripravuje a realizuje materská škola (10. máj 2020).
 • Medzinárodný detský folklórny festival Stretnutie priateľov – 21. ročník (máj 2020). Vyvrcholenie regionálnej výchovy (prierezová téma vzdelávacieho programu) v základnej i materskej škole.
 • Celoškolská olympiáda (posledný školský týždeň).

   Pre žiakov škola pripravuje lyžiarsky výcvik, školu v prírode, plavecký výcvik, exkurzie a tvorivé vyučovacie hodiny, aby si žiaci zo školy odniesli nielen vedomosti, ale i praktické skúsenosti. Školský klub detí realizuje výchovný program pod názvom S radosťou do sveta hier s množstvom aktivít (Cesta rozprávkovým lesom, prázdninový denný tábor, Osmijankova literárna záhrada,.....). Veľa zaujímavých aktivít má pripravené pre deti i naša vynovená, krásna materská škola. Vonia novotou a čistotou, je pripravená na kreatívnu edukáciu hrou.

Vedenie a zamestnanci školy urobia všetko preto, aby bola naša škola pre deti i žiakov – múdrou a zároveň hravou školou. 

                                              

                                                                                 PaedDr. Beáta Sabová – riaditeľka školy

 

 

 
Hore