Vyhodnotenie projektu

AKO SME VYUŽILI V TURNIANSKEJ ŠKOLE EURÓPSKE PENIAZE

V marci 2012 finišuje projekt MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA, ktorý vypracovala a zrealizovala Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 s podporou obce a v spolupráci s firmou EUROTREND. Bol vypracovaný na základe výzvy Operačný program Vzdelávanie (Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy –  Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú) a trval od 1. októbra 2009 do 31. marca 2012.

Projekt bol schválený temer v plnej výške, celkové výdavky projektu sú naplánované na 161 906,22 eur, finančná uzávierka bude hotová koncom apríla.  Hlavným cieľom  projektu bolo uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby a tým pripraviť absolventa pre potreby vedomostnej spoločnosti. Hlavný cieľ bol podrobnejšie rozpracovaný do čiastkových cieľov:

 1. Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. stupni ZŠ pre jednotlivé predmety s inováciou didaktických pomôcok
 2. Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 2. stupni ZŠ pre jednotlivé predmety s inováciou didaktických pomôcok
 3. Sprístupniť možnosť vzdelávania novou modernou formou cez počítač. V súčasnom svete je práca s počítačom základným predpokladom pre uplatnenie sa na trhu práce.
 4. Dosiahnuť nielen obsahovú prestavbu vyučovacieho procesu vo forme nových školských vzdelávacích programov na jednotlivých predmetoch a v ročníkoch, ale dosiahnuť aj zmenu prístupu pedagógov k samotnej implementácii, prístupe a tvorbe k vzdelávaciemu procesu.

Ako sa nám podarilo zrealizovať čiastkové ciele:

Vytvoriť a implementovať školský vzdelávací program na 1. a 2. stupni  ZŠ spoločne s inováciou didaktických pomôcok

 • Učitelia 1. aj 2. stupňa vytvorili databázu dokumentov, ktoré tvoria Školský vzdelávací program pre ISCED 1 s názvom Otvárame brány do sveta poznania a ISCED 2 s názvom Riešime úlohy života.
 • V každom predmete učitelia zapojení do projektu vytvorili desiatky pracovných listov, metodických materiálov, pomocných a inovačných textov, s ktorými sa pracovalo na hodinách i v mimovyučovacom čase.
 • Zmodernizovalo sa vyučovanie vďaka veľkému množstvu didaktických pomôcok, ktoré boli z projektu zakúpené. Okrem výukových tabúľ, doplnenia školskej a učiteľskej knižnice, rôznych 3D modelov, výukových softvérov, športového náradia, vybavenia školskej dielne a iných „drobných“ pomôcok obohatili vyučovaciu činnosť napríklad hrnčiarska pec a hrnčiarske kruhy, tkáčske krosná, mikroskopy s prepojením na PC, meteorologická stanica a iné zaujímavé a moderné pomôcky.
 • Najmodernejšou, najatraktívnejšou a zároveň finančne najnáročnejšou pomôckou, ktorú sme z projektu zakúpili, boli 4 interaktívne tabule. Tieto tabule sú nainštalované priamo v kmeňových triedach, sú to vlastne veľkoplošné monitory s počítačom pripojené na internet, ktoré výrazne zefektívňujú prácu žiakov aj učiteľov.
 • V rámci vytvárania školského vzdelávacieho programu, ktorý má ako jednu z priorít aj regionálnu výchovu, sme vydali 50-stranovú publikáciu Keď som chodil do školy, ktorá hovorí o histórii aj súčasnosti školy v Turnej a tiež informuje o projekte MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA, CD zo života školy a zborník folklórnych pásiem, zvykov a piesní Rok na dedine.
 • Publicita projektu a dokumentovanie života školy boli zabezpečené článkami v obecných aj regionálnych novinách, propagáciou v Trenčianskej televízii,  TV Trenčín a internetovej TV Trenčín, ale aj bulletinom, plagátmi, rozhlasovými reláciami a na kultúrno-spoločenských akciách pre verejnosť.

Vytvoriť a zimplementovať školský vzdelávací program cez  instantný e- learningový portál

 • Je vytvorený a sprístupnený e-learningový portál, ktorý učitelia priebežne dopĺňajú vzdelávacím obsahom z jednotlivých predmetov.
 • Z projektu sme financovali aj vytvorenie novej webovej stránky školy, kde pravidelne uverejňujeme zaujímavosti a fotografie zo života školy, cez túto stránku majú žiaci a rodičia prístup aj na e-learningový portál, elektronickú žiacku knižku a nájdu si tam odkazy na ďalšie užitočné webové stránky.

Vyškoliť pedagógov a zanalyzovať vzdelávací proces pre premenu tradičnej školy na modernú

 • Počas projektu sme si na základe našich podkladov dali vypracovať analýzu vzdelávacieho procesu ako východisko na jeho ďalšiu modernizáciu.
 • Učitelia absolvovali rôzne školenia a vzdelávali sa s cieľom získať moderné didaktické zručnosti pre každodennú prácu s deťmi, ale aj aktuálne informácie a praktické zručnosti vo svojom obore a v oblasti využívania informačno-komunikačných technológií.

Do projektu sa zapojilo 32 pedagogických zamestnancov a žiaci reformných ročníkov: 1., 2., 3. ročníka na 1. stupni a 5., 6., 7. ročníka na 2. stupni základnej školy. Od októbra roku 2009, kedy sme začali s realizáciou projektu, sa mu venovali denne interní zamestnanci školy, ktorí tvorili manažérsky tím: PaedDr. Beáta Sabová – manažér monitoringu, Mgr. Janka Poláčková – administrátor projektu, Janka Filinová – finančný manažér, Mgr. Iveta Červeňanová – manažér publicity, Jarmila  Straková – pomoc pri administrácii.

Ťažisko práce bolo na pedagógoch a zamestnancoch školy, ale spolupracovali sme aj s projektovými agentúrami. V zložitej administrácii pomohli hlavne projektové manažérky agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ Ing. Katarína Andrisová a Ing. Jaroslava Šulejová, za čo je im celý tím manažérov vďačný.

Realizácia projektu bola organizačne aj administratívne mimoriadne náročná a popri každodennej práci so žiakmi uberala pedagógom veľa síl. V každom prípade však bola prínosom pre vybavenie školy pomôckami a celkovú modernizáciu vyučovania. Neskromne si dovolíme skonštatovať, že vďaka manažérskemu tímu a schopným, tvorivým pedagógom, ktorí premietli do reálneho života školy ciele a úlohy  projektu  MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA, turnianska škola patrí vybavením a moderným prístupom k vzdelávaniu medzi tie najlepšie v regióne.
Hore