Európske peniaze aj v turnianskej škole!

Sme práve v polovici realizácie európskeho projektu, ktorým modernizujeme vyučovanie v súlade s aktuálnymi trendmi vzdelávania. Prvé mesiace tohto školského roka boli poznačené sťahovaním a zariaďovaním školy po rekonštrukcii a prestavbe budov. V rámci nej sa nám podarilo zmodernizovať technické vybavenie školy: wifi pripojenie v priestoroch školy, ďalšia učebňa PC, eBeam tabuľa, zjednodušenie obsluhy dataprojektorov v špeciálnych učebniach a iné technické opatrenia.

Vykonané technické úpravy nám zjednodušili a rozšírili prístup na internet a možnosť využívania počítačov nielen v počítačových učebniach, ale aj v triedach a zborovniach. Pedagógovia tak môžu využívať notebooky získané z projektu nielen na prípravu na vyučovanie, ale aj v každodennej práci so žiakmi na hodinách. Pomocou prezentácií, výukových programov, rôznych textov či videí sa učiteľom aj žiakom otvárajú nové možnosti vzdelávania. Novinkou sú špeciálne interaktívne a eBeam tabule, s ktorými začíname pracovať v niektorých triedach. Interaktívna tabuľa je vlastne veľký monitor s rozmermi tabule zavesený na stene. Po pripojení na notebook a internet funguje ako počítač. Žiaci aj učitelia môžu na túto tabuľu písať interaktívnym perom, púšťať si prezentácie, videá. Po pripojení na internet máme teda na tabuli "celý svet". K interaktívnym tabuliam sú aj špeciálne výukové programy na jednotlivé predmety. Aj toto je jeden z prínosov, ktorý nám poskytol projekt Moderná škola – základ života.

V rámci obsahovej modernizácie vyučovania pedagógovia cez prázdniny inovovali školský vzdelávací program pre 1., 2., 5. a 6. ročník na základe skúseností z predchádzajúceho školského roka. Vytvorili tiež školský vzdelávací program pre 3. a 7. ročník, ktoré prvýkrát prechádzajú reformou.

Prínosom projektu sú aj nové didaktické pomôcky: na 1. stupni využívajú žiacia učitelia množstvo pomôcok, ktoré boli zakúpené v 1. etape projektu. Pre 2. stupeň zakúpime pomôcky tento školský rok.

Iveta ČerveňanováHore