Moderná škola - základ života

Po náročnej príprave a detailnom projektovaní, s podporou obce a vďaka iniciatíve pána starostu Ing. Františka Ježíka sme v spolupráci s firmou EUROTREND predchádzajúci školský rok podali na Agentúru ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ projekt s názvom:

MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA

bulletin.pdf

Európsky projekt už máme rozbehnutý

Od 1. októbra 2009 začala plynúť 2-ročná doba realizácie projektu MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA, ktorého cieľom je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania v škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby (podrobnejšie informácie o cieľoch projektu sú v článku O projekte). Čo sa nám za uplynulých 6 mesiacov práce na projekte podarilo?

Za uplynulé obdobie mala realizácia projektu MODERNÁ ŠKOLA – ZÁKLAD ŽIVOTA viacero línií:

Bolo potrebné doladiť a spresniť projekt v súvislosti s personálnymi a koncepčnými zmenami pre aktuálny školský rok, doriešiť pracovno-právne a ekonomicko-organizačné detaily projektu. Táto fáza bola veľmi náročná hlavne pre manažérov projektu, lebo pri jeho administrácii sú kladené vysoké nároky na telefonickom kontakte s pracovníkmi Agentúry MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ.

Riešili sme aj otázky publicity projektu, kde je našou povinnosťou pravidelne informovať verejnosť o jeho priebehu, čo nám umožňujú Turnianske noviny, ale aj regionálna tlač, webová stránka školy a ďalšie médiá. Pripravujeme tlač letákov, plagátov, bulletinov. Realizujeme verejné obstarávanie na dodávku tovarov a služieb, ktoré budú financované z projektu (informačno-komunikačná technika, školské pomôcky, kancelárske potreby, atď.). Už sa len tešíme, keď zastaví pred školou kamión s objednanými pomôckami. Dúfame, že to bude ešte tento školský rok.

No a samozrejme, pedagógovia po preškolení postupne pracujú na vytváraní a implementovaní školského vzdelávacieho programu na 1. a 2. stupni. S využitím informačno-komunikačných technológií učitelia modernizujú vyučovanie. V budovách školy máme wifi-sieť, takže stále častejšie pedagógovia využívajú v triedach notebooky s dataprojektorom na rôzne prezentácie, výklad učiva, opakovanie, doplnenie vyučovacej hodiny o moderné a pre žiakov atraktívne prvky. Učitelia sami tvoria metodické materiály a didaktické prostriedky alebo si aktualizujú a prispôsobujú dostupné materiály na internete. Aktualizujú učebné osnovy, dopĺňajú časovo-tematické plány tak, aby nadväzovali na nové učebnice, ktoré prichádzajú v priebehu roka.

Všetky tieto aktivity musia byť precízne administrované, niekoľkonásobne kontrolované a podložené množstvom dokladov, výkazov, potvrdení, podpisov (a to všetko v niekoľkých kópiách), čo hlavne spočiatku spôsobovalo všetkým zainteresovaným „bolenie hlavy“. Je to tým, že Európa chce mať použitie svojich peňazí pod drobnohľadom. Spočiatku nám robili problém aj neujasnené pravidlá pri zložitom administrovaní projektu, čo sa priebežne muselo konzultovať s pracovníkmi ministerstva školstva.

Po prvých mesiacoch sa ale zdá, že mašinéria je úspešne rozbehnutá, každý jej účastník už má
predstavu, čo ho necelé dva roky čaká, čo musí odovzdať a čo za to dostane. Záleží len na ňom, ako využije túto šancu pre prospech žiakov, svoj profesionálny rast aj finančné ohodnotenie svojej práce.


Iveta ČerveňanováHore